Kannatanu õigused

Vangistusseaduse kohaselt on kuriteos kannatanud isikul õigus saada teavet süüdlase karistuse täideviimise kohta.

Vangistusseaduse § 61 kohaselt on kuriteos kannatanud isikul õigus saada teavet süüdlase karistuse täideviimise kohta. Kannatanul on igal ajal õigus taotleda vanglalt teavet kinnipeetava või kriminaalhooldusaluse kohta, kui kannatanu vastu süüteo toime pannud isikule on:

1) kohaldatud lähenemiskeeld,

2) määratud karistus isikuvastaste süütegude või perekonna ja alaealiste vastaste süütegude eest (karistusseadustiku 9. ja 11. peatükk)

Kannatanul on õigus saada teavet karistuse alguse ja kohtu määratud kohustuste täitmise ning vangistuse ja kriminaalhoolduse täideviimise kohta, välja arvatud delikaatseid isikuandmeid.

Kannatanu võib vangla või kriminaalhooldajaga suhelda kas vahetult kohale minnes või muude suhtlusvahendite abil. Kannatanute teavitamisel lähtutakse võrdsest kohtlemisest: kui ülalmainitud kriteeriumid on täidetud, teavitatakse kõiki kannatanuid olenemata isiku enda karistatusest või sotsiaalsest taustast.

Viimati uuendatud: 08.12.2023