Taasühiskonnastamine

Igasuguse vangidega tehtava töö eesmärk on taasühiskonnastamine. Sellega tegeleb väiksemal või suuremal määral kogu vangla. Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on aidata kinnipeetaval säilitada ja luua olulisi ning positiivseid sotsiaalseid kontakte väljaspool vanglat, suurendada toimetulekut ning mõjutada teda käituma õiguskuulekamalt. Kuna tavaliselt põhjustavad õigusvastast käitumist inimese isiklikud ja sotsiaalsed probleemid, siis hõlmab sotsiaalne rehabilitatsioon kinnipeetava isiklikke, majanduslikke kui ka õiguslikke küsimusi.

Taasühiskonnastavad tegevused vanglas on sellised, mis aitavad tegeleda kinnipeetava probleemidega ja parandada nende edaspidist toimetulekut, Tegevused on karistuse kandmise järkudes mõnevõrra erinevad.

Vastuvõtujärgus on rõhk vangla eluga kohanemisel ja perekonnaga turvaliste suhete hoidmisel ja loomisel. Vanglasse saabumisel kohtub kinnipeetav erinevate spetsialistidega. Meditsiinitöötajad kontrollivad kinnipeetava tervist. Tehakse kindlaks kinnipeetava alkoholi- ja uimastiprobleemide olemasolu ja määratakse vajadusel ravi. Alustatakse kuritegevuseni viinud juurprobleemide välja selgitamist ja nende lahendamiseks tegevuste planeerimist. Vanglas on ka psühholoogid, kes selgitavad vestluste, testide ja küsimustike abil välja kinnipeetava psüühilise ja emotsionaalse seisundi ning teevad ettepanekuid karistusaja plaanimiseks. Samuti aitavad psühholoogid muutustega kohaneda. Karistuse kandmise vältel toetab kinnipeetavat inspektor-kontaktisik, kellega koos kaardistatakse oskused, töökogemus, vanglas hariduse jätkamise vajadus ja soov. Kogutud info põhjal koostab inspektor-kontaktisik kinnipeetavale individuaalse täitmiskava.

Põhijärgus algab täitmiskavas planeeritud tegevuste elluviimine. Kinnipeetav osaleb vangla olmetöödel, samuti on motiveeritud kinnipeetavatel võimalus teha tööd vanglatööstuses või omandada põhi-, kesk-, või ka teatud erialadel kutseharidus. Kinnipeetavale pakutakse õigusabi sotsiaalküsimustes, toetatakse tema suhete säilimist või taastamist pereliikmetega, aidatakse luua või säilitada kontakte tööandjaga,  toetatakse õpiraskuste ületamisel. Spetsialistid aitavad kinnipeetavat tema taasühiskonnastumisel nii individuaalse nõustamise kui ka rühmatöö (sh sotsiaalse rehabilitatsiooni programmide) kaudu.  Sotsiaalprogrammide eesmärk on õpetada kinnipeetavatele sotsiaalseid oskuseid, mis aitaksid neil ühiskonnas õiguskuulekalt toime tulla. 

Vabastamisjärgus aidatakse kinnipeetaval lahendada probleeme, mis on tekkinud väliskontaktide ahenemisest või pikalt avatud ühiskonnast eemalolemisel. Sageli on kinnipeetav kaotanud sotsiaalsed sidemed, elukoha, töö ja sissetuleku. Vabastamist ette valmistades aitab vangla uuendada dokumente, leida töö- ja elukoht ning taotleda üldise hoolekande kaudu toetust. Kui kinnipeetaval on võimalus vabaneda enne tähtaega, annab vangla hinnangu vangi psüühilisele seisundile ja valmisolekule ühiskonda seaduskuulekalt tagasi pöörduda. Tänane karistussüsteem toetab etapiviisilist vabanemist, kinnisest vanglast liigub kinnipeetav avavanglasse, et kohaneda järk-järgult avatud ühiskonnas toimetulemisega. Seejuures säilib kinnipeetavale vajalik toetus vangla poolt ja ka järelevalve ühiskonna turvalisuse tagamiseks. Avavangla perioodile järgneb avatud ühiskonnas karistuse kandmine kriminaalhooldaja järelevalve all. Samuti on võimalik kriminaalhooldusele liikuda otse peale kinnises vanglas karistuse kandmist.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid õigusrikkujatele

Süüdimõistetutele, kellel on raskusi viha vaos hoidmisega ja enda tunnete valitsemisega. Programmi eesmärk on täiendada süüdimõistetute arusaamist sellest, mis nendega vihastades toimub. Selgitada neile, miks on vaja oma käitumist kontrollida ning parandada oskust oma viha talitseda ja anda võimalus harjutada viha talitsemist rollitreeningute abil.

Programm on keskmise või sellest kõrgema retsidiivsusriskiga süüdimõistetutele, kes on kasutanud vägivalda (samas ei pea olema vägivallakuriteo eest süüdi mõistetud). 
Programmis õpetatakse agressiivse käitumise asemel kasutama positiivseid sotsiaalseid oskusi ja arvestama teiste inimeste soovide, mõtete ja tunnetega.

Programm lähisuhtevägivalla eest süüdi mõistetud kinnipeetavatele. Programmi eesmärk on vähendada pere- ja lähisuhtes vägivalla kasutamist, muutes süüdimõistetu hoiakuid. Pannes märkama probleemi enda käitumises, mõtlema tekitatud kahjudele ja selle mõjust pereliikmetele ning seeläbi suurendada enese ja lähedaste elukvaliteeti ning turvalisust.

Programmi eesmärk on alandada uue kuriteo sooritamise riske, mis on tingitud vähestest sotsiaalsetest oskustest, impulsiivsusest, probleemide äratundmisvõime ja lahendusoskuste vähesusest. Programmi käigus tegeletakse toimetuleku ja eesmärkide saavutamisega seotud murede lahendamisega. Arendatakse oskust mõista teiste inimeste seisukohti ja oma tegevuse tagajärgi ning seeläbi õpetada suhtlemist teiste inimestega nii, et see ei kahjustaks ennast ega teisi.

Sõltuvusainete kuritarvitajatele/sõltlastele ja hasartmängusõltlastele, kelle puhul sõltuvus põhjustab õigusvastast käitumist.

Eesmärk on tuua muutus sõltuvust tekitavate ainete tarvitamisse ja/või hasartmängude mängimisse. Vähim eesmärk on saavutada kontroll tarbimise/mängimise üle, kõrgeim eesmärk on lõpetada sõltuvusainete tarvitamine ja/või hasartmängude mängimine.

Terapeutilistel alustel põhinev ja traumaga arvestav kognitiiv-käitumuslik programm, mille eesmärgiks on anda aimu uimastisõltuvusega seonduvast käitumisest ja soodustada selle muutusi. 

Eesmärk on tekitada arusaamine sõltuvusainete väärkasutusega seotud käitumisest ja soodustada positiivseid muutusi nii käitumises kui mõtlemises, toetudes inimese tugevustele ja väärtustele. Programm keskendub sõltuvusainete kasutamisest hoidumise võimalustele, tegeleb viharaviga ja muutusi toetava tänulikkuse arendamisega ning aitab osalejal kujundada uut ja tervemat minapilti. 

Kristlikel põhimõtetel põhinev porogramm sõltuvusprobleemidega süüdimõistetutele, kes on sooritanud kuriteo sõltuvuse tõttu. Programmis analüüsitakse elus tehtud valikuid, et elu jälle kontrolli alla saada ja toimetulekut parandada. Õpitakse ühtlasi, kuidas võita kibestumist, kadedust, manipuleerimisvajadust ja alaväärsustunnet.

Programm on õigusrikkujatele, kes on süüdi mõistetud mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis. Kuriteo põhjused ei ole sealjuures seotud sõltuvusega vaid mõtlemise, käitumise ja hoiakutega.

Individuaalprogramm süüdimõistetutele, mille eesmärk on aidata õigusrikkujal omandada, arendada ja praktiliselt kasutada mitmesuguseid sotsiaalsete probleemide lahendamisega seotud oskusi. Omandatud oskused aitavad probleemsetes olukordades  edukamalt ja õiguskuulekalt toime tulla.

Programm on mõeldud 14-21-aastastele keskmise või kõrgema retsidiivsusriskiga vägivaldsetele alaealistele ja noortele. Programmis õpetatakse neile vastutusrikast mõtlemist ja käitumist kaaslaste abistamise kaudu ning arendatakse kõlbelise mõtlemise oskusi ja võimet mõista teiste seisukohti.

Programm naissoost süüdimõistetutele, kel puudub motivatsioon loobuda kuritegelikust käitumisest, kelle vanemaoskused ja suhted lähedastega on probleemsed ning kes ei tööta või on tegevuseta. Eesmärk on naisi motiveerida viima ellu muutusi, mis parandavad nende elukvaliteeti.

Individuaalprogramm seksuaalkurjategijatele, mille eesmärk on süvendada süüdimõistetu arusaamist kuriteoni viinud põhjustest, parandada tema valmisolekut elada tulevikus ilma seksuaalkuritegusid toime panemata, arendada võimet ära tunda oma tegevuse eesmärke ja motiive ning eesmärkide saavutamiseks kasutatavaid vahendeid.

Mõõduka ja kõrge riskiga seksuaalkurjategijatele mõeldud grupiprogramm, milles tegeletakse süüdimõistetu motiveerimise ja kaasamisega. Tegeletakse teadaolevate kriminogeensete tunnusjoontega (s.t teemadega, mis ennustavad ette võimalikku kriminaalset käitumist tulevikus ja mida on potentsiaalselt võimalik muuta) ning omandatud teadmiste integreerimisega tulevikuplaanidesse.

Eesmärk on suurendada süüdimõistetu lootust oma tulevikule, suurendada enesetõhususe tunnet, parandada valmisolekut muutuda ja edasi liikuda.

Viimati uuendatud: 27.12.2023