Lühiajaline kokkusaamine

Lühiajalisele kokkusaamisele vähemalt üks kord kuus on õigus nii süüdimõistetul kui ka vahistatul. Kokkusaamine toimub kirjaliku taotluse alusel ning selle kestvuseks on sõltuvalt vanglast kuni kolm tundi.
 • Lühiajaline kokkusaamine toimub kinnipeetava või kokkusaaja kirjaliku taotluse aluse. Lühiajaliseks kokkusaamiseks võib esitada taotluse nii kinnipeetav kui ka kokkusaaja. Rahuldatud taotluste alusel koostatakse kokkusaamiste graafik ning kokkusaamise aeg tehakse osalistele teatavaks. Otsus lühiajalise kokkusaamise võimalikkuse kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul.
 • Lühiajaline kokkusaamine toimub klaasiga eraldatud (külastaja ning kinnipeetav on eraldatud klaasiga ning vestlus toimub telefoni vahendusel) või klaasiga eraldamata kokkusaamise ruumis.
  • Klaasita kokkusaamist võib võimaldada: abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, laps, lapsendaja, lapsendatu, võõras- või kasuvanem, võõras- või kasulaps, vend, õde (lisaks muud vangla sisekorraeeskirja § 31 lg-s 21 toodud juhud).
  • Kui esitatakse klaasita ehk eraldamiseta lühiajalise kokkusaamise taotlus, siis tuleb taotluses märkida kokkusaamise põhjus ja selgitused, miks vajatakse klaasita kokkusaamist.
  • Kui vangla ei anna luba klaasita kokkusaamiseks, siis kaalutakse klaasiga kokkusaamist.
 • Kokku võib saada korraga kuni kahe täisealise inimesega. Kui täiskasvanud kokkusaaja soovib kaasa võtta alaealisi lapsi, tuleb laste arv kooskõlastada vanglaga ja laste info lisada taotlusele.
 • Taotlusse tuleb märkida esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg ja -koht, aadress, isikuttõendava dokumendi andmed (number ja väljaandmise aeg), selle inimese ees- ja perekonnanimi, kellega kokku saada soovitakse, soovitav kokkusaamise aeg ning suhe kinnipeetavaga (perekonnaliige, sõber, elukaaslane jne). Kokkusaamisel vahistatuga on vaja välja tuua ka selle põhjus.
 • Taotluse rahuldamise otsutab vangla vastava üksuse juht. Rahuldatud taotluste alusel koostatakse kokkusaamiste graafik ning kokkusaamise aeg tehakse taotlejale teatavaks. Kui taotlust ei rahuldata, teavitatakse sellest taotlejat ja kinnipeetavat taotluse esitamisest arvates viie tööpäeva jooksul.
 • Kohtumisele tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument, sest enne kokkusaamisele lubamist kontrollitakse kokkusaaja isikusamasust. Samuti tutvustatakse kokkusaamise korda. Kokkusaajal tuleb kokkusaamise ajaks anda vangla hoiule asjad, mis ei ole vanglas lubatud. Kinnipeetav ja kokkusaaja ei või kohtumisel teineteisele asju üle anda. Lubatud ja keelatud asjade kohta tutvu eelnevalt SIIN.
 • Kui kokkusaaja keeldub asju hoiule andmast või erakorralisest läbiotsimisest või on ilmsete alkoholi- või narkojoobe nähtudega, siis teda kokkusaamisele ei lubata.
 • Lühiajalise kokkusaamise alguseks loetakse külastaja sisenemist vanglasse.

  Lühiajalisi kokkusaamisi reguleerivad vangistusseaduse paragrahvid 24 ja 94 ning justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ paragrahvid 31–39. Mõlemad õigusaktid on kättesaadavad elektroonilises Riigi Teatajas.

Sisenemisloa saamiseks on vaja täita eelnevalt taotlus:

Lühiajalisele kohtumisele sisenemiseks on vajalik täita lühiajalise kokkusaamise blankett.

Kui kokkusaamisele on soov võtta kaasa ka tehnikavahend (nt, soovib ajakirjanik võtta kaasa diktofoni, või kaitsja tehnikavahendi), siis tuleb selleks täita, lisaks sisenemisloa taotlusele, ka tehnika vanglasse lubamise taotlus.

Lühiajaliste kokkusaamiste korraldus vanglates

Lühiajaliseks kokkusaamisele on vaja registreeruda, seda saab kokkusaaja teha telefonitsi või elektrooniliselt või kinnipeetava kirjaliku taotluse alusel üle-eelmisel nädalal enne kokkusaamist

Kokkusaamise registreerimine toimub eesti keeles.

Ühel kinnipeetaval on võimalus saada maksimaalselt kaks lühiajalist kokkusaamist ühes kalendrikuus. 

Enne kokkusaamise vormistamise alustamist peab kokkusaaja vangla eelpääslas kohal olema 30 minutit ja klaasiga eraldamiseta kokkusaamise puhul 1 tund enne kokkusaamise algust.

Lühiajaline kokkusaamine Tallinna vanglas kestab kuni 120 minutit.

Taotluse saab esitada:

e-post talv_kokkusaamine@just.ee

Selleks peab saatma digiallkirjastatuna, täidetud andmetega, lühiajalise kokkusaamise blanketi, mille leiate ülevalt.

 Kui digiallkirjastada pole võimalik, saab esitada tavaallkirjaga pabertaotluse, mis tuleb skannida või üles pildistada ning edastada vanglale kokkusaamiste eeltoodud elektronposti aadressile.

Kokkusaaja võib lühiajaliseks kokkusaamiseks esitada kuni kaks sobivat päeva ja kellaaega, millest vangla valib ühe. Kui kokkusaaja esitatud kuupäeval või kellaajal ei ole vabu aegu, määrab vangla ise kokkusaamise aja. Kui kokkusaaja ei ole kokkusaamiseks eelistatavat aega märkinud, valib vangla aja vabade kohtade järgi.

Registreeruda saab telefoni teel:

esmaspäev 13.00-15.00
reede 13.00-15.00

telefon 612 7593

Lühiajalised kokkusaamised üldjuhul toimuvad esmaspäevast laupäevani järgmistel kellaaegadel:
 • 09.00–11.00;
 • 14.00–16.00

Hilinemisest palume aegsasti teavitada telefonil  612 7501. Külalised, kes ei ole oma hilinemisest vanglat teavitanud, lühiajalisele kokkusaamisele ei lubata. 

Tutvu eelnevalt kokkusaamiste korralduse juhendiga: 

Lühiajaline kokkusaamine Tallinna vangla avavanglas

Ka avavanglas karistust kandva kinnipeetavaga kokkusaamise soov tuleb eelnevalt registreerida.

Taotluse esitamine:

elektronposti aadressile talv.avavanglakontakt@just.ee

Tuleb saatma digiallkirjastatuna, täidetud andmetega, lühiajalise kokkusaamise blankett:

 Kui digiallkirjastada pole võimalik, saab esitada tavaallkirjaga pabertaotluse, mis tuleb skannida või üles pildistada ning edastada vanglale kokkusaamiste eeltoodud elektronposti aadressile.

Kokkusaaja võib lühiajaliseks kokkusaamiseks esitada kuni kaks sobivat päeva ja kellaaega, millest vangla valib ühe. Kui kokkusaaja esitatud kuupäeval või kellaajal ei ole vabu aegu, määrab vangla ise kokkusaamise aja. Kui kokkusaaja ei ole kokkusaamiseks eelistatavat aega märkinud, valib vangla aja vabade kohtade järgi.

Taotluse saab esitada ka kinnipeetav.

Telefoni teel kokkusaamise registreerimine:

 esmaspäevast reedeni 6127945, 6127932, 6127910 või 6127941.

Registreerimisel on vaja esitada järgmine info: kokkusaaja nimi, isikukood või sünnikuupäev, vangi ees- ja perekonnanimi ning isikukood, või sünnikuupäev ja soovitava kokkusaamise kuupäev. Vangla ei registreeri kolmandate isikute kokkusaamisi.

Tallinna vangla avavanglas viibivatele vangidele võimaldatakse lühiajalisi kokkusaamisi teisipäevast pühapäevani järgmistel kellaaegadel:

Laupäeval ja pühapäeval toimuvad kokkusaamised ainult järgmistel aegadel:

 • 8:25–9:35 (v.a teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja reede)
 • 9:45–0:55 (v.a teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja reede)
 • 13:40–14:50
 • 15:00–16:10 
 • 16:20–17:30 

Alates 01.04.2024 on Tartu vanglas ühele kinnipeetavale lubatud kaks klaasiga eraldamiseta lühiajalist kokkusaamist ühes kuus.

Lühiajalise kokkusaamise kestus Tartu vanglas on kaks tundi.

Lühiajalistele kokkusaamistele tuleb eelnevalt ette registreerida kaheksa tööpäeva enne taotletavat kokkusaamise päeva.

Kokkusaaja peab vangla pääslas kohal olema 40 minutit enne kokkusaamise algust.

Taotluse saab esitada:

e-kirja teel: kokkusaamine.tartuv@just.ee 

Selleks peab saatma digiallkirjastatuna, täidetud andmetega, lühiajalise kokkusaamise blanketi, mille leiate ülevalt.

Kui digiallkirjastada pole võimalik, saab esitada tavaallkirjaga pabertaotluse, mis tuleb skannida või üles pildistada ning edastada vanglale kokkusaamiste eeltoodud elektronposti aadressile.

Kokkusaaja võib lühiajaliseks kokkusaamiseks esitada kuni kaks sobivat päeva ja kellaaega, millest vangla valib ühe. Kui kokkusaaja esitatud kuupäeval või kellaajal ei ole vabu aegu, määrab vangla ise kokkusaamise aja. Kui kokkusaaja ei ole kokkusaamiseks eelistatavat aega märkinud, valib vangla aja vabade kohtade järgi.

Registreeruda saab telefoni teel:
 • teisipäev 08.30–11.30
 • kolmapäev 14.00–16.00
 • neljapäev 08.30–11.30

telefon 750 0839

Süüdimõistetute eluhoones viibivate kinnipeetavate lühiajalised kokkusaamised toimuvad:
 • teisipäev 14–16;
 • kolmapäev 9.30–11.30
 • neljapäev 14.00–16.00
 • reede 9.30–11.30
 • laupäeval 14.00–16.00
Eelvangistusaluste eluhoones viibivate kinni peetavate isikute lühiajalised kokkusaamised toimuvad:
 • teisipäeval 9.30–11.30
 • kolmapäev 14.00–16.00
 • neljapäev 9.30–11.30
 • reede 14.00–16.00
 • laupäev 9.30–11.30
Avavangla üksuses viibivate kinni peetavate isikute lühiajalised kokkusaamised toimuvad:
 • esmaspäevast – reedeni 09:00 – 12:00 ja 14:00 – 17:00
 • laupäeval 09:00 – 12:00; 14:00 – 17:00 ja 18:00 - 20:00
 • pühapäeval 09:00 – 12:00; 14:00 – 17:00 ja 18:00 - 20:00
LISAINFO:

Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida telefonil 750 0839

Lühiajaline kokkusaamine Viru vanglas kestab kuni kaks tundi.

Kokkusaamist saab broneerida vähemalt viis tööpäeva enne taotletavat kokkusaamist.
Pärast 20. kuupäeva hakatakse samal ajal registreerima järgmiseks kuuks.

Taotluse saab esitada:

e-kirja teel: kokkusaamine.viruv@just.ee.

Selleks peab saatma digiallkirjastatuna, täidetud andmetega, lühiajalise kokkusaamise blanketi, mille leiate ülevalt.

Kui digiallkirjastada pole võimalik, saab esitada tavaallkirjaga pabertaotluse, mis tuleb skannida või üles pildistada ning edastada vanglale kokkusaamiste eeltoodud elektronposti aadressile.

Kokkusaaja võib lühiajaliseks kokkusaamiseks esitada kuni kaks sobivat päeva ja kellaaega, millest vangla valib ühe. Kui kokkusaaja esitatud kuupäeval või kellaajal ei ole vabu aegu, määrab vangla ise kokkusaamise aja. Kui kokkusaaja ei ole kokkusaamiseks eelistatavat aega märkinud, valib vangla aja vabade kohtade järgi.

Registreeruda saab telefoni teel:

teisipäeval ja neljapäeval kell 14.30-16.00.

Telefon 663 7946

Lühiajalised kokkusaamised eraldamisega süüdimõistetule:

 • teisipäev  kell 10.00-12.00
 • kolmapäev 10.00-12.00 ja 14.00-16.00
 • neljapäev 10.00-12.00
 • reede 10.00-12.00
 • laupäev 10.00-12.00
Lühiajalised kokkusaamised eraldamiseta süüdimõistetule:
 • kolmapäeval 10.00-12.00
 • reedel 13.00-15.00
 • laupäeval 10.00-12.00
Lühiajalised kokkusaamised eraldamisega vahistatule:
 • kolmapäeval 10.00-12.00 ja 14.00-16.00
 • laupäeval 10.00-12.00
Lühiajalised kokkusaamised eraldamiseta vahistatule:
 • kolmapäeval 10.00-12.00
 • reedel 13.00-15.00
 • laupäeval 10.00-12.00
Lühiajalised kokkusaamised avavanglas:
 • teisipäev 14.00 - 16.00
 • kolmapäev 14.00 - 16.00
 • neljapäev 14.00 - 16.00
 • reede 14.00 - 16.00
 • laupäeval 13.00 -15.00

Palume olla kohal 40 minutit enne kokkusaamise algust.

Viimati uuendatud: 28.03.2024