Viru vangla

Viru vangla asub Jõhvis aadressil Ülesõidu 1
Asutatud: 2006. a
Vangla tüüp: kinnine kambervangla koos avavanglaosakonnaga
Kinnipeetavad:
meessoost täiskasvanud vahistatud,
meessoost täiskasvanud ja alaealised süüdimõistetud,
naissoost täiskasvanud vahistatud
Vanglakohtade arv: 974, lisaks 75 kohta avavanglas

„Vanglateenistus on tugev ja kõrgelt hinnatud organisatsioon. Usun, et suudan pakkuda vanglateenistuse kiirele arengule vajalikku tuge ja eestvedamist. Juhtides Viru vangla tööd ja meeskonna arengut saame edukalt panustada ühiskonna turvalisuse tagamisse."

Ain Anslan
Viru vangla direktor

Viru vangla hooned valmisid 2008. aastal. Esimesed kinnipeetavad paigutati Viru vanglasse 2008. aasta aprilli algul.

Vangla koos seda ümbritseva alaga võtab enda alla 16 hektarit ning seda valvatakse peamiselt vanglapiiretele paigutatud elektroonilise valve abil. Viru vangla on esimene vangla, kus kõik territooriumil asuvad hooned on turvalisuse suurendamiseks omavahel ühendatud kinniste ühendusteedega.

Viru vangla hõlmab endas vangla ja arestimaja. Vangidele on kuni kahekohalistes kambrites kokku 974 kohta, lisaks 75 kohta avavanglas ja 150 kohta arestimajas. Vanglas on ka eluhoone 300 vahistatule. Vanglakompleksi juurde kuuluvad veel kool, spordisaal, sotsiaaltöö ruumid, kabel ja töökojad.

Uudsena terve vanglateenistuse ajaloos loodi Viru vanglasse tugevdatud järelevalvega osakond. Vanglas on ka noorteosakond, kuhu paigutatakse kõik alaealised süüdimõistetud ja vahistatud ning kõik noored süüdimõistetud.

Kinnipeetavaid harivad alates 01.09.2015 Kohtla- Järve täiskasvanute gümnaasium ja alates 01.09.2008 Ida-Virumaa kutsehariduskeskus, tööd annab AS Eesti Vanglatööstus. Aastatel 2008–2015 pakkus üldharidust Jõhvi Gümnaasium.

Viru vangla isikuandmekaitse töötlemise tingimused

Isikuandmete töötlemine on kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679 ja isikuandme kaitse seadusega.

Vastutav töötleja

Veebilehe vastutav töötleja on Viru vangla.
Meie kontaktandmed on:
Aadress: Ülesõidu 1, Jõhvi vald 41536
Telefon: 663 7900
Fax: 663 7803
E-post: viruv.info@just.ee
Veebileht: http://www.vangla.ee/et/asutused/viru-vangla

Volitatud töötleja

Veebilehe infotehnoloogiat haldab registrite ja infosüsteemide keskus, mille kontaktandmed on:
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Lubja 4, Tallinn 19081
Telefon: (+372) 683 7551
Faks: (+372) 646 0165
E-post: rik@just.ee
Veebileht: www.rik.ee

1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Viru Vangla lähtub isikuandmete töötlemisel seaduslikkust, õiglasest ja läbipaistvast põhimõtetest. Töötleme andmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik avaliku ülesannete täitmiseks. Andmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalsel määral õiguspärase eesmärgi saavutamiseks. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine. Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud säilitustähtaja jooksul ja seejärel need kustutatakse.

Viru Vangla viib täide vabadusekaotust ja eelvangistust ning korraldab kriminaalhooldust. Lisaks on seadusega antud vanglale ülesanded: korraldada arestialuste, vahistatute ja kinnipeetavate saatmist, suunata kinnipeetavad ja kriminaalhooldusalused õiguskuulekale käitumisele, kavandada karistuse täideviimist, tagada tervislik eluruum, toit ja riietus, korraldada tervishoiuteenuse osutamist, korraldada sotsiaalhoolekannet, huvialategevust, tööhõivet ja raamatukoguteenuse osutamist ning usuliste vajaduste rahuldamist, suunata hariduse omandamisele, tagada vabanemiseelset ettevalmistust, toimetada kohtueelset menetlust ja kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud juhtudel, osutada vanglate ülest apteegiteenust jne ja muid vanglale õigusaktidega pandud ülesandeid.

Järgnevates peatükkides saate tutvuda selgitustega, mis me Teie isikuandmetega teeme.

2. Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus saada teavet ja tutvuda andmetega, mis me Teie kohta oleme kogunud. Selleks tuleb meile esitada vastava sisuline taotlus, millele me vastame esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates Teie taotluse saamisest. Isikuandmed väljastame vastavalt Teie soovile elektroonselt või paberil.

Taotlus tuleb omakäeliselt või digitaalselt allkirjastada, või edastada läbi teabevärava eesti.ee. Isikuandmeid väljastades peame oleme veendunud Teie isikusamasuses. Sinu kohta käivaid andmeid meie ei väljasta kolmandatele isikutele v.a juhul kui selleks on õigusaktidest tulenev õigus.

Õigust oma andmetega tutvuda ja saada teavet isikute kohta, kellele oleme teie isikuandmeid edastanud, tohib piirata, kui Teile andmete või teabe väljastamine võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada või kahjustada kuriteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist;
 • ohustada riigi julgeolekut.

Kui avastate, et Teie kohta käivad andmed on ebaõiged on Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks, teatud eesmärgil kasutamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saate nõuda andmete kasutamise piiramist, lõpetamist või kustutamist.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie andmete töötlemisega Viru Vanglas saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole.

Juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi ja vabadusi, on Teil õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni.

3. Milliseid andmeid kogutakse?

Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

3.1. Kui külastate meie veebilehte ja helistate vangla üldtelefonile

Kui te külastate meie veebilehte, siis kogume teie kohta järgmiseid andmeid:

 • Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga);
 • Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;
 • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega ning neid avaldatakse üksnes isikustamata kujul. Kogutakse ja säilitatakse andmeid selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutatakse külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

Andmeid säilitame 1 (üks) aasta jooksul alates veebilehe külastamisest ning pärast tähtaja möödumist andmed kustutatakse. Andmetele võivad lisaks meie töötajatele juurdepääsu saada registrite ja infosüsteemide keskuse töötajad, kellel on selleks meie info- ja sidesüsteemide ekspluatatsiooni ning hoolduse korraldamise ja teostamisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Andmeid edastame üksnes kolmandale isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Helistades vangla üldtelefonile, siis telefonikõnesid me ei salvesta.

3.2. Sisenete vangla territooriumile

Vangla territooriumil on videovalve.

Andmed vanglasse siseneva ja vanglast väljuva isiku, sõiduki ja nendega kaasas oleva tehnikavahendi kohta säilitatakse kolm aastat. Kui isiku sisenemine vanglasse oli seotud konkreetse kinnipeetavaga või vahistatuga, kohaldatakse andmete arhiveerimisele teistes punktides sätestatud tähtaegasid.

3.3. Kui kandideerite meile teenistusse, tööle või praktikale

Kui kandideerite meile tööle (töötajaks) või teenistusse (ametnikuks), siis on Teie isikuandmete töötlemise eesmärk leida kandidaat, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim töö- või teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele, ning teha talle ettepanek asuda ametikohale.

Meile teenistusse kandideerimisel lähtume avaliku teenistuse seadusega ettenähtud reeglitest ning ametnikuks kandideerimisel peate arvestama, et ametnikele on avaliku teenistuse seadusega ettenähtud nõuded. Lõppkandidaatide puhul võime nendele nõuetele vastavust ka kontrollida. Näiteks võime karistusregistri seaduse kohaselt kontrollida, kas kandidaat on karistatud tahtliku riigivastase kuriteo eest, olenemata karistusandmete kustutamisest.

Tööle kandideerimisel lähtume töölepingu seadusega sätestatust ning ei küsi Teilt andmeid, mille vastu meil puudub õigustatud huvi. Näiteks kontrollime karistusregistri aktiivsest osast lisaks ametnikele ka tööle tulijate andmeid.

Värbamisprotsessis võime teenistusse kandideerija kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest (sotsiaalmeediavõrgustikud, veebilehed, avalikud registrid jms). Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused/vastuväited. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks. Samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.

Kandideerijate isikuandmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni sellise nõude aegumiseni (1 aasta); paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 peaks olema 140 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest) ning kandideerinu nõusolekul ka tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Kui kandideerite meile praktikale, siis kehtivad samad isikuandmete töötlemise nõuded, kui tööle kandideerides.

Viru Vangla täitmata teenistuskohtade konkursse ja värbamist korraldab ning koordineerib personali valdkond.

Konkursikuulutusi avaldame tööportaalides, vajadusel ajalehtedes jne. Vabadele teenistuskohtadele ei pea kandideerima tööportaali kaudu, võib ka kandideerida otse, kirjutades e-postiaadressile viruv.cv@just.ee.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave ning teistele isikutele/asutustele võime Teie andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus. Teistele kandidaatidele Teie andmeid ei avaldata. Samuti ei avalda me Teile teiste kandidaatide andmeid. Andmetele võivad lisaks meie teenistujatele juurdepääsu saada registrite ja infosüsteemide keskuse töötajad, kellel on selleks meie info- ja sidesüsteemide ekspluatatsiooni ning hoolduse korraldamise ja teostamisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

3.4. Kui esitate meile küsimuse, märgukirja, vaide, selgitustaotluse, teabenõude või muu taotluse

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse Teile vastamiseks ja pöördumise läbi vaatamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie avalikus dokumendiregistris. Sealt on näha kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks näitame internetis vastavalt „Selgitustaotlus“, „Märgukiri“ või „Teabenõue“. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutuse-siseselt. Teeme nii Teie eraelu kaitseks.

Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie pöördumise (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie pöördumine ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel (näiteks ettevõtte töötajana), siis palume kasutada mitte oma era-, vaid tööalaseid kontaktandmeid. Need kontaktandmed võivad dokumendiregistris olla avalikud.

Teiega peetud kirjavahetust kasutatakse ka asutuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks (seda võib teha ka volitatud töötleja). Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse ilma nimedeta.

Kui olete saatnud vanglale või volitatud töötlejale selgitustaotluse, märgukirja, vaide, teabenõude või muu taotluse, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse Teie pöördumine teisele asutusele. Teid teavitatakse sellest.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Seadus lubab meil kirjavahetuse asjaolusid avalikustada, kui esineb ilmne avalikkuse huvi (avaliku teabe seaduse § 38 lõige 1, § 30 lõige 4). Seda õigust kasutame üksnes väga erandlikel juhtudel ja hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muu hulgas, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, jätame endale õiguse anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi. Me ei avalda teavet suuremas ulatuses kui isik ise eelnevalt on avalikustanud.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame dokumendihaldussüsteemis 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse ning teave kustutatakse. Vangla teenistujate e-postiaadressidele edastatud e-kirjad, mida dokumendihaldussüsteemis ei registreerita, säilitatakse üldjuhul 1 aasta.

3.5. Suhtlus kinnipeetava, arestialusega või vahistatuga ja kokkusaamised

Kui edastate kinnipeetavale, arestialuse või vahistatule kirja või paki, siis on meil õigus registreerida teie ees- ja perekonnanimi, aadress ja kirja või paki saatmise aeg.

Kui kinnipeetav, arestialuse või vahistatu suhtleb teiega telefoni teel, siis on meil õigus registreerida selle isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi, kuhu kinnipeetav, arestialuse või vahistatu helistab, telefoninumber, helistamise aeg ja kõne kestus.

Kui kinnipeetav, arestialuse või vahistatu edastab teile kirja, siis on meil õigus registreerida adressaadi ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi, kuhu kinnipeetav, arestialuse või vahistatu kirjutab, aadress ja kirja saatmise aeg.

Kui soovite lühiajalist kokkusaamist kinnipeetava, arestialuse või vahistatuga või pikaajalist kokkusaamist kinnipeetavaga, siis tuleb kokkusaamise taotlusse märkida taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg ja -koht, aadress, isikut tõendava dokumendi andmed (number ja väljaandmise aeg), selle inimese ees- ja perekonnanimi, kellega kokku saada soovitakse, soovitav kokkusaamise aeg ning suhe vangiga (perekonnaliige, sõber, elukaaslane jne). Lisaks tuleb märkida, kas kokkusaamisele soovitakse kaasa võtta laps. Kokkusaamise puhul vahistatuga on vaja välja tuua ka selle põhjus.

Andmed kinnipeetava, arestialuse või vahistatu suhete, kontaktide, kirjavahetuse ja telefonikõnede ning nende kontrollimise või piiramise kohta kanname volitatud töötlejana vangistusseaduse § 53 lõige 1 punkti 10 kohaseltkinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogusse järgmistel eesmärkidel:

 • kanda kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusseaduse §-s 2 nimetatud kriminaalhooldusaluste isikuandmed ühte andmekogusse ja neid töödelda;
 • anda usaldusväärset teavet isiku vangistuses, eelvangistuses ja aresti kandmisel või kriminaalhooldusel viibimise kohta ning karistuse täideviimise käigu kohta;
 • pidada arvestust vangistuses, eelvangistuses ja aresti kandmisel või kriminaalhooldusel viibivate isikute üle;
 • töödelda vanglasse sisenevate ja vanglast väljuvate isikute, sõidukite ja nendega kaasas olevate tehnikavahendite andmeid vanglasse sisenemise lubamise otsustamiseks ning vangla julgeoleku ja korra tagamiseks;
 • võimaldada vanglateenistusel ja arestimajal oma ülesandeid täites töödelda andmekogusse sisestatavaid ja seal olevaid isikuandmeid kiiresti ja efektiivselt;
 • võimaldada dokumentide elektroonilist koostamist, säilitamist ning teabe ja dokumentide edastamist ja saamist, sealhulgas andmevahetust teiste andmekogudega;
 • tagada uuringute, statistiliste ülevaadete ja kriminaalpoliitiliste otsuste tegemiseks teabe süstematiseeritud kogumine;
 • võimaldada järelevalve teostamine vanglate ja arestimajade üle;
 • koondada teavet vangla julgeoleku ja korra tagamiseks;
 • koondada teavet jälitusmenetluse ja sellega seotud isikute kohta.

Andmeid säilitatakse sama kaua, kui kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogusse kinnipeetava või vahistatu kohta kogutud andmeid. Andmeid arhiveeritakse järgmistel juhtudel:

 • isik on surnud;
 • väärteo eest mõistetud aresti kandmisest on möödunud üks aasta;
 • tähtajalisest vangistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest või üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud kolm aastat või kaks aastat juhul, kui isik oli süüteo toimepanemise ajal alaealine;
 • alla viieaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viis aastat või kolm aastat juhul, kui isik oli süüteo toimepanemise ajal alaealine;
 • viie- kuni kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud kümme aastat või viis aastat juhul, kui isik oli süüteo toimepanemise ajal alaealine;
 • üle kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viisteist aastat;
 • pärast kohtuotsuse jõustumist eelvangistuse kandmise korral, kui isik mõistetakse õigeks või teda karistatakse rahalise karistusega.

Arhiivis olevad andmed kustutatakse väärteo eest mõistetud aresti korral, kui andmete arhiveerimisest on möödunud kümme aastat ja kuriteo eest mõistetud karistuse korral viiskümmend aastat arhiivi kandmise kuupäevast arvates. Andmete arhiveerimise ja kustutamise tähtaja kulgemine katkeb, kui isik asub kandma vangistust, eelvangistust, aresti või ta määratakse kriminaalhooldusele. Sellisel juhul aktiveeritakse arhiveeritud andmed ja jätkatakse uute andmete kogumist.

Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogusse kantud andmed on ette nähtud asutusesiseseks kasutamiseks. Nimetatud andmetele on juurdepääs andmekogu vastutava ja volitatud töötleja ametnikel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses ja viisil. Andmeid võib edastada teise riiki seaduse, välislepingu või muu Eesti jaoks siduva rahvusvahelise kohustuse täitmiseks üksnes juhul, kui neid kasutatakse seadusega kindlaks määratud ülesannete täitmiseks ning kooskõlas andmete töötlemise ja andmekogusse kandmise eesmärgiga. Kinnipeetavale, vahistatule, arestialusele ja kriminaalhooldusalusele väljastatakse nende kohta andmekogusse kantud andmeid digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel. Vanglateenistuse ametnik võib keelduda vangiregistrist andmete väljastamisest, kui need sisaldavad informatsiooni vanglatöös kasutatavate meetodite, taktika või julgeolekuriskide hindamise kohta ning kui selle avalikuks tulek võib ohustada vangistuse, eelvangistuse, aresti või kriminaalhoolduse täideviimist, samuti teistel seaduses sätestatud alustel. Vastutav töötleja võib õigusaktis sätestatud juhul väljastada vangiregistri andmeid statistilisel eesmärgil kasutamiseks. Andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.

Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogu vastutav töötleja on justiitsministeerium, mille kontaktandmed on:

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Telefon: (+372) 620 8100
Faks: (+372) 620 8109
E-post: info@just.ee
Võrgukodu: www.just.ee

3.6. Raha edastamine kinnipeetavale või vahistatule

Kui soovite saata kinnipeetavale raha, tuleb see üle kanda rahandusministeeriumi arveldusarvele pangas. Maksekorraldusse tuleb märkida selgituseks kindlasti kinni peetava isiku ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta.

Andmed ülekande osaliste kohta (ülekande teinud isiku nimi; kontonumber; viitenumber; selgitus) kanname volitatud töötlejana vangistusseaduse § 441 lg 1 kohaselt kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi, mis on vangistuses ja eelvangistuses viibivate isikute rahaliste vahendite arvestamiseks peetav riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärgiks on:

 • tagada ülevaade kinnipeetavate ja vahistatute isikuarvele laekuvatest summadest;
 • pidada arvestust kinnipeetavate ja vahistatute vastu esitatud nõuete täitmise üle;
 • tagada kriminaalpoliitiliste otsuste tegemiseks vajaliku statistika kogumine;
 • võimaldada andmete ja dokumentide elektroonilist edastamist.

Andmekogusse sisestatud andmeid säilitatakse kinnipeetava vabanemisest või surmast arvates seitse aastat. Säilitustähtaja möödumisel andmed kustutatakse.

Andmekogus olevatele andmetele on juurdepääs vastutava ja volitatud töötleja ametnikel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses ja viisil. Andmekogu on piiratud juurdepääsuga ning selle andmed on ainult ametialaseks kasutamiseks. Muudele isikutele edastatakse andmekogu andmeid üksnes juhul, kui see on vajalik seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks.

Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi vastutavaks töötlejaks on justiitsministeerium, mille kontaktandmed on:

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Telefon: (+372) 620 8100
Faks: (+372) 620 8109
E-post: info@just.ee
Võrgukodu: www.just.ee

4. Isikuandmetega seotud rikkumised

Me dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed. Me teavitame rikkumisest järelevalveasutust (andmekaitse inspektsioon) põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele. Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitatakse andmesubjekti. Järelevalveasutus (andmekaitse inspektsioon) võib hinnata, et andmesubjektide teavitamine pole vajalik.

Lisainfot isikuandmete töötlemise kohta saate, kui edastate pöördumise Viru Vangla e-postile viruv.info@just.ee.

5. Avaldamine, täiendamine ja muutmine

Isikuandmete töötlemise teave avalikustataks ja on kätte saadav Viru Vangla võrgulehel (https://www.vangla.ee/et/asutused/viru-vangla). Seal teavitatakse ka isikuandmete töötlemise täiendamistest ja muudatustest.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.

Viru Vangla nimel korraldab riigihankeid alates 01.07.2016 Rahandusministeeriumi haldusalas olev Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

Riigihangete kohta saab teavet E-Riigihangete keskkonna otsingu abil.

Viimati uuendatud: 22.05.2024