Usutegevus

Igas Eesti vanglas on kabel ja töötavad kaplanid. See võimaldab kinnipeetaval järgida usulisi veendumusi ja tavasid ka vangistuses. Tänu kaplanitele on võimalik tagada vanglas usuvabadus kui põhiõigus. Kaplanid toetavad kinnipeetavat tema usulistes vajadustes ja aitavad teda teel ühiskonda.

Kaplaniteenistus on korraldatud Eesti kirikute nõukogu ja riigi ühistegevuses ning tegutseb kirikute ja religioonide koostöö vaimus.

Kaplan kohtub oma igapäevatöös eri kirikutesse ja religioonidesse kuuluvate vangidega ja aitab neil lahendada küsimusi sellistel teemadel nagu hingehoid, usutalitused, usulised toitumistavad, pühad, sümboolika ja kirjandus.

Seejuures peab kaplan silmas kõigi vangide usulisi vajadusi ja usuvabadust, tehes selle nimel koostööd eri kirikute ja religioonide vaimulikega ning teiste vabatahtlike abilistega.

Kinnipeetaval on võimalus regulaarselt kohtuda kaplaniga ning võtta osa kiriklikest talitustest ja usulistest üritustest. Usutegevuse kaks põhivaldkonda vanglas ongi individuaalne hingehoid ning osalemine jumalateenistustel ja teistel usutalitustel.

Tähtsad usulised talitused on näiteks pihitalitus ja armulaud, aga ka ristimine ja leeritalitus. Ka tuleb ette, et kaplan korraldab vanglas laulatuse. Vang saab täiendada oma usulisi teadmisi usu- ja leeriõpetuse tundides.

Kaplanid osalevad kinnipeetava taasühiskonnastamises, viies ellu usulise suunitlusega sotsiaalprogramme ning nõustades kinnipeetavat usu- ja eetikaküsimustes.

Kaplan korraldab ka lepitustööd lähedastega ja aitab luua sidet mõne koguduse või rehabilitatsioonikeskusega, mis võiks pakkuda kinnipeetavale pärast vabanemist sotsiaalset tuge ja kindlust.

Ka koordineerib kaplan erinevatest usulistest ühendustest pärit vabatahtlike tegevust vanglas.

Vanglate kaplanid:
 

EELK õpetaja Tarmo Linnas, peakaplan 

Tartu vangla

EMK vanem Olavi Ilumets, kaplan
EAÕK preester Stefan Ilon Fraiman, kaplan
EELK preester Jaanus Klaas, kaplan
EMK vanem Maire Latvala, kaplan
EELK diakon Urmas Saupõld, kaplan

Tallinna vangla

MPEÕK ülempreester Dmitri Hüvanen, vanemkaplan
EELK preester Ülo Vaher, vanemkaplan
EAÕK preester Roland Tõnisson, kaplan
EEVL õpetaja Allan Kroll, kaplan
EELK diakon Meelis Malk, kaplan

Viru vangla

EEKBKL pastor Paul Gill, vanemkaplan
MPEÕK preester Ivan Tulženko, kaplan
EEKBKL  pastor  Ago Rand, kaplan
EELK diakon Valdek Hang,  kaplan

Viimati uuendatud: 23.02.2024