Vanglateenistuse väärtused

Vanglateenistujad juhinduvad oma igapäeva töös neljast põhiväärtusest.
Inimlikkus

Oleme mõistvad ja toetavad
Märkame ja tunnustame teisi inimesi
Suhtume igasse inimesse lugupidavalt
Usaldame ennast ja teisi

Pühendumus

Tunneme suurt vastutust turvalisema Eesti loomisel
Teeme tööd pühendunult ja missioonitundega
Teadvustame iga töötaja rolli asutuse eesmärkide elluviimisel
Peame kinni kokkulepetest ja lubadustest

Asjatundlikkus

Väärtustame teadmispõhisust ja argumenteeritust
Märkame oma eksimusi ja õpime nendest
Teeme igakülgset koostööd kõikide osapooltega
Julgeme otsustada ja vastutada

Uuendusmeelsus

Oleme avatud uutele ideedele ja muutustele
Töötame välja paindlikke lahendusi
Võtame initsiatiivi ja näeme väljakutsetes võimalusi
Soovime õppida ja areneda 

Viimati uuendatud: 16.12.2023