Kokkusaamine advokaadi või muu lepingulise esindajaga

Kinnipeetaval on õigus piiramatult ja segamatult kohtuda ainult oma kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku ja oma riigi konsulaartöötajaga ning notariga tõestamistoimingu tegemiseks (vangistusseaduse § 26 lg 1).

Advokaadid on vandeadvokaadid, vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid, kes kuuluvad advokatuuri (edaspidi advokaadid) ja kelle kuulumist advokatuuri tõendavad advokatuuri liikmetunnistus või advokaaditunnistus (advokatuuriseaduse § 22 lg 4).

Advokaat (kaitsja või esindajana), notar võib vanglasse siseneda töötõendi alusel.
Kohtumisi, kuhu on kaasatud kolmandad isikud, saab broneerida kinnipeetav või notar. Kui vangla on kohtumise aktsepteerinud, teavitab vangla asjasse puutuvaid isikuid kohtumise toimumisest.

Kaitsja, kes ei ole advokaat ja kelle pädevus kriminaal- või väärteomenetluses tuleneb kokkuleppest kaitsealusega, peab vanglasse sisenedes esitama vanglateenistusele:

 • isikut tõendava dokumendi
 • esindusõigust tõendava volikirja või lepingu ja
 • menetleja loa osaleda kriminaal- või väärteomenetluses kaitsjana.

Ilma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kirjaliku loata ei lubata mitteadvokaadist kaitsjat vangla territooriumile.

Kui on soov vanglasse kaasa võtta salvestusseade, kaasaskantava arvuti või, digitaalse andmekandja, tuleb esitada vastav taotlus vangla e-posti aadressile. Taotlusesse tuleb märkida tehnilise vahendi nimetus, mark, seerianumber ja IMEI kood (kui see on konkreetsel seadmel olemas). Loa tehnikavahendiga sisenemiseks annab vangla direktor või tema määratud ametnik  (Järelevalve korraldus vanglas § 21 lg 6).

Kaitsjad ja advokaadist esindajad, kes tulevad seoses tööülesannetega kinnipeetavatega kohtuma, peavad eelpääslas täitma nõudelehe, millele tuleb märkida kinnipeetava nimi, kokkusaamise põhjus ja kriminaal- või väärteoasja number. Nõudeleht esitatakse isikute pääslas.

Broneerimine

 • Vangla võtab kokkusaamiste sooviavaldused vastu vangla e-posti aadressil ja teavitab broneeringu õnnestumisest. Kokkusaamisi registreeritakse eelmise tööpäeva kella 13:00-ni. Kui selleks ajaks broneeringut ei ole loetakse ruum jooksva järjekorra teenindamiseks.
   
 •  Ruume on võimalik broneerida tööpäevadeks 15 minutilise ajalise sammuga ajavahemikuks 8:30 kuni 16:00.
   
 •  Kokkusaamiste korraldamiseks ettenähtud ruumidest jäetakse alati üks ruum jooksva järjekorra teenindamiseks. See aitab tagada etteplaneerimatute kokkusaamiste võimaldamist.
   
 • Broneeringu tegemise ajal on kasulik saata ka vajalik dokumentatsioon, mis tõendab kinnipeetavaga kokkusaamise lubatavust, et vanglasse jõudes sujuks sisenemine kiiresti.
   
 • Vanglasse tuleb saabuda vähemalt 10 minutit enne broneeritud kokkusaamise algust. Kui selgub, et kokkusaamine ei ole enam vajalik, palume broneering alati tühistada. Sellega tagame võimalikult lühikesed ooteajad jooksvas järjekorras.
   
 • Kokkusaamisi teostavate ametnike tööpäeva kestvus on kuni 16:30-ni. Kokkusaamiste planeerimisel palume sellega arvestada ja kokkusaamised selleks ajaks lõpetada.
   
 • Tallinna vangla e-posti aadress [email protected]
 • Tartu vangla e-posti aadress [email protected]
 • Viru vangla e-posti aadress [email protected]

Tingimisi enne tähtaega vabastamise menetlus

Tingimisi enne tähtaega vabastamise menetluse raames kokkusaamist sooviv esindaja, kes ei ole advokaat, peab esitama (võib varem edastada e-posti vahendusel vangla üldisele e-postiaadressile) vanglale kohtuniku kinnituse, mis lubab süüdimõistetut tingimisi enne tähtaega vabastamise menetluses esindada.

Tallinna vangla - [email protected]
Viru vangla - [email protected] 
Tartu vangla - [email protected]

Tsiviil- või haldusasjas kinnipeetavat esindav mitteadvokaadist esindajaga kokkusaamine

Tsiviil- või haldusasjas kinnipeetavat esindav mitteadvokaadist esindaja saab kinnipeetavast esindatavaga kohtuda ainult lühiajalise kokkusaamise raames.

Selleks tuleb:

 • Vanglaga kokku leppida lühiajalise kokkusaamise aeg (justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ §-d 32, 33 ja 39). Telefoni teel kokkusaamise registreerimiseks saab helistada esmaspäeval ja reedel kella 13–16 numbril 612 7593. Elektronposti teel kokkusaamise registreerimiseks tuleb saata taotlus aadressil [email protected]. Elektronkirjas peavad olema märgitud kokkusaaja nimi ja isikukood või sünnikuupäev, vangi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • kokkusaamisel tuleb järgida kõiki lühiajalise kokkusaamise reegleid ja vanglateenistuse korraldusi (justiitsministri 30.11.2000. a määruse 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ §-d 31 ja 36–38).

Kokkusaamise taotluse saab esitada ka kinnipeetav.

Tsiviil- või haldusasjas kinnipeetavat esindav mitteadvokaadist esindaja saab kinnipeetavast esindatavaga kohtuda ainult lühiajalise kokkusaamise raames.

Selleks tuleb:

 • vanglaga kokku leppida lühiajalise kokkusaamise aeg (justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ §-d 32, 33 ja 39).
 • Lühiajalist kokkusaamist on võimalik kokku leppida telefoninumbril 663 7946 või e-posti vahendusel aadressile [email protected].
 • kokkusaamisel järgida kõiki lühiajalise kokkusaamise reegleid ja vanglateenistuse korraldusi (justiitsministri 30.11.2000. a määruse 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ §-d 31 ja 36–38).
Kokkusaamise taotluse saab esitada ka kinnipeetav.

Tsiviil- või haldusasjas kinnipeetavat esindav mitteadvokaadist esindaja saab kinnipeetavast esindatavaga kohtuda ainult lühiajalise kokkusaamise raames.

Selleks tuleb:

 • vanglaga eelnevalt kokku leppida lühiajalise kokkusaamise aeg (justiitsministri 30.11.2000 määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ §-d 32, 33 ja 39). Lühiajalist kokkusaamist on võimalik kokku leppida helistades telefoninumbril 750 0839 või kirjutades e-posti vahendusel aadressile [email protected];
 • kokkusaamisel järgida kõiki lühiajalise kokkusaamise reegleid ja vanglateenistuse korraldusi (justiitsministri 30.11.2000 määruse 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ §-d 31 ja 36-38).

Kokkusaamise taotluse saab esitada ka kinnipeetav.

Viimati uuendatud: 02.04.2024