Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on pakkuda vanglast vabanejale tuge ühiskonda integreerumisel. Tugiisiku olemasolu muudab naasmise vabadusse sujuvamaks ning turvalisemaks.

Jätkutugi on taasühiskonnastamise protsess, mis toimub vabatahtlikkuse alusel vanglakaristuse kandmise järgselt. Selleks, et soodustada kuritegevusest hoidumist, peab kogukonda naasmine olema läbimõeldud, planeeritud, konstruktiivne ja vabanenut toetav. Jätkutoe üks teenustest on tugiisikuteenus.

Tugiisikuteenuse peamine sihtrühm on kinnipeetavad, kelle vabanemistähtajani on jäänud kuni kuus kuud. Tugiisikuteenus on vabatahtlik ja tasuta.

Tugiisikud on vanglast vabanenud isikutele vabatahtlikult tuge pakkuvad inimesed, kes on läbinud koolituse ning suudavad vahendada ja juhendada vabanejat suhtlemisel riigi- ja omavalitsusasutuste, tööandjate ja perekonnaga.

Teenuse eesmärk on vabatahtliku tugiisiku abil luua vanglast vabaneja ja ühiskonna vahel uusi kontakte või parandada varasemaid, et vabanemisel taastuksid pere- ja töösuhted ning kogukonnasidemed võimalikult kiiresti ja valutult. Olles keskendunud vabaneja vajadustele, pakub tugiisik abi sotsiaalsete oskuste omandamisel ja seaduskuulekama käitumismudeli kujundamisel, luues seega soodsad eeldused retsidiivsuse vähendamiseks.

Kuna tugiisikuteenust (sõidu-, koolitus- jms kulud) rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja teenus peab vastama standardile, siis saab tugiisikuks hakata teenust osutavate koostööpartnerite kaudu.

Tugiisikuteenuse osutajad

Põhja-, Kirde- ja Lääne-Eestis MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut

www.crimeless.eu  

projektijuht Eva Üprus

telefon 5662 7356 

[email protected]

Lõuna-Eestis Johannes Mihkelsoni keskus

www.jmk.ee

projektijuht Veronika Varep

telefon 5306 3893

[email protected]

Viimati uuendatud: 16.12.2023