Ajakirjanikule

Ajakirjanik saab vanglateemalisele küsimusele vastuse, kui kirjutab justiitsministeeriumi avalike suhete talitusele aadressil vanglapress@just.ee. Samal viisil saab kokku leppida intervjuusid ametnikega.

Kui ajakirjanik soovib suhelda kinnipeetavaga, toimub see samadel alustel nagu kinnipeetavate omaste puhul. See tähendab, et ajakirjanikul on õigus kinnipeetavaga kirjavahetust pidada. Kinnipeetaval on õigus ajakirjanikule vangla taksofonist selleks ette nähtud aegadel helistada ning kinnipeetava taotlusel võivad nad ka lühiajalise kokkusaamise raames kohtuda.

Vangla ega justiitsministeerium ei vahenda ajakirjanikele kinnipeetavate kontakte. Välistatud on ka ajakirjaniku soovitud parameetritele vastava või intervjuuga nõus olevate kinnipeetavate väljaotsimine ja nende nimede edastamine ajakirjanikele. Kinnipeetavaid ei saa pildistada ega filmida.

Vangistusseaduse § 23 sõnastab väga täpselt kinnipeetava vanglavälise suhtlemise eesmärgi: soodustada tema kontakte perekonna, sugulaste ja teiste lähedaste inimestega, et vältida tema sotsiaalsete sidemete katkemist. Euroopa Inimõiguste Kohus on leidnud, et piirangud vangi suhtlemisvabadusele meediaga on õigustatud. Kinnipeetaval on võimalus esitada oma seisukohti meediale kirjalikult või advokaadi vahendusel.

Sellegipoolest on Eestis tehtud ajakirjanikele erinevalt mitmest teisest riigist erand: Eestis on õigusriigi huvides kinnipeetava kohtumine ja suhtlemine ajakirjanikega siiski lubatud. Sellise suhtluse eesmärk on eelkõige tagada avalikkuse järelevalve vanglate tegevuse üle.

Ajakirjanikul on õigus oma kohtumisi kinnipeetavaga helisalvestada, kaamera kasutamine kohtumisel ei ole lubatud.

Kui on soov kokkusaamisele võtta kaasa helisalvestusseadme, peab kokkusaamist taotledes esitama sellise sooviavalduse. Varasema kokkuleppeta ei lubata ajakirjanikul helisalvestusseadmega vanglasse siseneda.

Küsimuste korral esitage kõik pöördumised seoses vanglate ja kriminaalhooldusega avalike suhete talitusele aadressil vanglapress@just.ee.
 

Tehnikaloa taotlus:

Kui on soov vanglasse kaasa võtta salvestusseadme, kaasaskantava arvuti või, digitaalse andmekandja, tuleb esitada vastav taotlus. Taotlusesse tuleb märkida tehnilise vahendi nimetus, mark, seerianumber ja IMEI kood (kui see on konkreetsel seadmel olemas).

Kinnipeetaval on õigus pidada kirjavahetust ja kasutada telefoni (v.a mobiiltelefoni) vangla sisekorraeeskirjas sätestatud korras kinnipeetava kulul. Vangladirektor võib seda õigust piirata, kui see ohustab vangla julgeolekut või sisekorda või kahjustab vangistuse täideviimise eesmärke.

Kirjavahetuse ja telefonikõnede jälgimine

 • Vangile saadetud või tema saadetavad kirjad (v.a mõningatele riigiasutustele adresseeritud kirjad) avab vanglaametnik vangi juuresolekul ning võtab sealt ära vanglas keelatud esemed.
 • Kirjas ja telefonitsi edastatavate sõnumite sisu võib kontrollida üksnes kohtu loal ja jälitustegevuse seaduses sätestatud alustel ja korras.
 • Vangla kontrollib, kellele kinnipeetav helistab või kirjutab. Vanglal on õigus registreerida inimese või asutuse nimi, kelle poole kinnipeetav telefonikõne või kirjaga pöördub, kõne aeg ja kestus ning kirja aadress ja saatmise aeg.
 • Vangla direktor võib jätta kirja ära saatmata, kui:
  1) see ohustab vangistuse täideviimise eesmärke, vangla julgeolekut või sisekorda;
  2) selle edastamine võib kaasa tuua kuriteo toimepanemise;
  3) see ohustab teise kinnipeetava vangistuse täideviimise eesmärke;
  4) see on koostatud salakirjas või loetamatult.

Kinnipeetav võib vähemalt üks kord kuus kuni kolmeks tunniks järelevalve all kokku saada oma perekonnaliikmete ja teiste isikutega, kelle maine suhtes ei ole vangla juhtkonnal kahtlusi (sh ajakirjanikud).

Kokkusaamine toimub kinnipeetava või kokkusaaja kirjaliku taotluse alusel või kokkusaaja suulise taotluse alusel, kui kinnipeetav on kokkusaamisega nõus. Kokkusaamine toimub vangla loal.

Saabunud taotluste põhjal koostatakse kokkusaamiste graafik ja taotluse esitajatele teatatakse nende kokkusaamise aeg. Kokkusaamine märgitakse graafikusse ka siis, kui taotlus on esitatud telefoni teel.

Kokkusaamise taotluses märgitakse:

1)  taotleja ees- ja perekonnanimi;
2)  selle isiku ees- ja perekonnanimi, kellega kokkusaamist taotletakse;
3)  kui kokkusaamisele võetakse kaasa laps, siis märge selle kohta;
4)  soovitav kokkusaamise aeg;
5)  taotleja allkiri ja kuupäev.

Lisaks märgib kokkusaaja taotluses järgmised andmed:

1)  oma sünniaeg ja -koht ning isikukood;
2)  aadress;
3)  isikut tõendava dokumendi number ja dokumendi väljaandmise kuupäev;
4)  suhe kinnipeetavaga (perekonnaliige, sõber, tuttav, elukaaslane vm).

Loa andmisest võib keelduda, kui vangil on olnud samal kuul üks kokkusaamine või kokkusaamisruumis ei ole taotletud ajal vaba kohta. Otsus lühiajalise kokkusaamise võimalikkuse kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul.

Lühiajalise kokkusaamise kohta loe lähemalt SIIN.

Viimati uuendatud: 21.12.2023