Õppetöö

Tänapäevase vanglatöö eesmärk on toetada ja suunata kinnipeetavaid, et nad tuleksid edaspidi avatud ühiskonnas oma eluga paremini toime ja tegutseksid õiguskuulekamalt.

Parema toimetuleku alustaladeks on hea haridus, töö, toetav tugivõrgustik. Põhi-ja keskhariduse ning ka tööturul nõutud oskustööde erialaste teadmiste omandamiseks on vanglas tagatud kõik vajalikud võimalused ja koostöö riiklikke õppeasutustega.

  • Üldharidust omandas 2021/22 õppeaastal põhikoolis 92 kinnipeetavat ja gümnaasiumis 52 kinnipeetavat.

Üldharidus

Üldharidust pakuvad Tartu vanglas Tartu täiskasvanute gümnaasium ja Tartu Kroonuaia kool, Tallinna vanglas Tallinna täiskasvanute gümnaasium ja Viru vanglas Kohtla-Järve täiskasvanute gümnaasium.

Kinnipeetavat, kes on enne vangistust omandanud põhiharidust lihtsustatud õppekava alusel, võivad jätkata selle omandamist samadel alustel ka vanglas.

  • Kutseharidust omandas 2021/2022 õppeaastal 155 kinnipeetavat.

Kutseharidus

Kutseharidust pakuvad Tartu vanglas Tartu kutsehariduskeskus, Tallinna vanglas Tallinna ehituskool ja Tallinna teeninduskool ning Viru vanglas Ida-Virumaa kutsehariduskeskus. Kutseharidust pakutakse maastikuehituse, haljasalade hooldaja, õmbleja, puidupingioperaatori, keevitaja, plaatija, abikoka ja puhastusteenindaja erialal.

Seoses kutseharidusreformiga töötavad vanglas tegutsevad kutsehariduskeskused välja uusi õppekavasid, mis võimaldavad kutseharidust omandada senisest lühema ajaga.

  • 2021. aastal lõpetas riigikeelekursuse edukalt 169 kinnipeetavat. 2022. aastal oli lõpetajaid 106.

Riigikeel

Lisaks üld- ja kutseharidusõppele võimaldatakse kinnipeetavatele ka eesti keele õpet. Riigikeele oskus vähendab vabaduses sotsiaalset tõrjutust ning soodustab seaduskuulekat elu ja võimalusi konkureerida tööturul.

Eesti keelt on võimalik õppida kuni C1 (kõrge) tasemeni. Riigikeele kursuste läbimisel hinnatakse kinnipeetavate keeleoskust Innove riikliku eesti keele tasemeeksamiga.

Viimati uuendatud: 16.12.2023