Karjäärivõimalused vanglateenistuses

Vanglateenistusel on tähtis roll Eesti sisejulgeolekus. Vanglad ja kriminaalhooldus töötavad vanglateenistusena ühiselt selle nimel, et seadusega pahuksisse sattunud inimesed taasühiskonnastada, luues seeläbi turvalisemat Eestit meile kõigile. Vanglateenistuses on selle eesmärgi saavutamiseks lai valik ametikohti ja meil töötab palju erineva taustaga inimesi.

Ootame oma meeskonda nii värskelt keskhariduse omandanud töömaailma sisenejaid kui ka kogenuid karjääripöörajaid. Töö vanglateenistuses on vastutusrikas ja väljakutseid pakkuv. Meie juures on palju ametikohti, kus on võimalik juba kasutada oma seniseid oskuseid ja teadmisi. 

Ametikohad

Vanglateenistuses töötavad teiste seas:

Valvurid

Valvurite põhiülesanne on tagada järelevalve kinnipeetavate üle. Valvur kannab hoolt selle eest, et kinnipeetavad viibiksid neile ette nähtud kohas ja et kõik tegevused toimuksid päevakava järgi. Valvurid on kinnipeetavatega tihedamais kontaktis kuulates ka muresid, juhendades ja aidates leida lahendusi. Vanglas on ka valvurid, kes töötavad pääslas, valvavad vangla piiret, tegelevad kinnipeetavate saatmiste või kokkusaamiste korraldamisega. Vanemvalvurid täidavad nii valvuri ülesandeid kui ka juhivad ja suunavad teisi valvureid.

Inspektor-kontaktisikud

Inspektor-kontaktisikud on kui juhtumikorraldajad, kelle ülesandeks on suunata kinnipeetav tagasi õiguskuulekale teele. Selleks hindab kontaktisik kindlat metoodikat kasutades kinnipeetava senise elu ja tegevuse põhjal riskid ning otsustab selle põhjal, millega kinnipeetav peab karistusaja jooksul tegelema (näiteks osalema sotsiaalprogrammis, omandama haridust vms). Samuti on kontaktisiku ülesanne jälgida kavandatud tegevuste täitmist ning motiveerida kinnipeetavat tegevustes osalema. Kontaktisik korraldab ka muud kinnipeetavale vajalikku sotsiaalhoolekandelist abi. Kontaktisik on vanglaametnik, kes teeb kogu karistusaja jooksul kinnipeetavaga sisulist tööd, aidates lahendada kõiki kinnipeetava probleeme koostöös teiste teenistujatega, et vabanemise järel tuleks inimene ühiskonnas paremini toime.

Meditsiinivaldkonna töötajad

Meditsiini osakondades töötavad üldarstid, psühhiaatrid, õed, kelle ülesanne on tagada kinnipeetavatele igakülgne meditsiiniabi.

Halduse- eelarve- ja Teabehaldusteenistuse spetsialistid

Nende spetsialistide ülesanne on vangla toimimist igakülgselt toetada, tegeledes dokumendihalduse, transpordikorralduse, arvete, kõigi taristute heakorra korraldamisega ja teabehalduses ka kõigi dokumentide ja teabe korrektse kasutamisega. Nende tööks on suhelda ka igapäevaselt paljude erinevate partneritega.

Personaliteenistujad

Personaliosakonna teenistujad töötavad värbajate, personaliarvestajatena, personalipartneritena, väljaõppe peaspetsialistidena ja nii edasi, seda selleks, et  toetada kõiki teisi teenistujaid ja hoida tööõnne.

Sotsiaaltöötajad, psühholoogid ja kaplanid

Nemad toetavad kinnipeetavate taasühiskonnastamist ning aitavad neil omandada uusi mõttemustreid, arusaamu ja oskuseid, et paremini vabaduses toime tulla. Nad viivad läbi sotsiaalprogramme, individuaalseid vestluseid ja nõustamisi ning kaplanid ka usuga seotud tegevusi - palvustest ristimisteni.

Õpetajad

Vanglates töötavad läbi meie koostööpartnerite nii üldharidus- kui ka kutseõpetajad, kelle ülesanne on kinnipeetavaid hariduse omandamisel juhendada.

Toitlustusteenistuse spetsialistid

Kokad, abikokad ja toitlustusjuht tagavad nii kinnipeetavate kui ka vanglateenistujate toitlustuse ja ka kinnipeetavate juhendamise, kes töötavad köögis abitöödel.

ÕIGUSVALDKONNA SPETSIALISTID

Erinevad õigusvaldkonna spetsialistid töötavad vanglates nii juristide kui ka sisekontrolli ametikohtadel.

Kriminaalhooldusametnikud

Lisaks on vanglateenistuse üheks aina kasvava tähtsusega osaks ka kriminaalhooldus, mille esindused asuvad üle kogu Eesti igas maakonnas. Järk-järgulise vabanemise põhimõtet järgides jäävad paljud kinnipeetavad peale vabanemist kriminaalhooldaja järelevalve alla, suurem osa õigusrikkujaid allutab aga kohus vangla asemele just käitumiskontrollile. Kriminaalhooldusametnik valvab kriminaalhooldusaluse kontrollnõuete ja kohtu pandud lisakohustuste täitmise järele, nõustades ja abistades kriminaalhooldusalust nende kohustuste täitmisel. Peale selle korraldab ta hooldusaluse karistuse ja riskide põhjal tegevusi, mis suunaks hooldusalust õiguskuulekamale käitumisele. Näiteks valmistab ta ette sotsiaalprogramme ja viib neid ellu nii rühma- kui ka individuaaltöö vormis. 

VANGLATEENISTUJANA TÖÖTAMISE EELDUSED

  • Vanglateenistuja töö oluline osa on olla eeskuju kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste suunamisel õiguskuulekale teele, see eeldab ka laitmatut tausta ja kriminaalse või kahtlustäratava tausta puudumist. Selleks läbivad kõik kandideerijad ka taustakontrolli.
  • Hädavajalik on osata kõrgtasemel eesti keelt. Riigiametnikuna on oluline, et tunned end suheldes täiesti vabalt, sind ei piira sõnavara ning mõistad korrektselt töökeelt.
  • Olulisel kohal on ka missioonitunne, sest just vanglaametnikud aitavad luua keerulises inimkäitumises olulisi muutuseid, mis loovad turvatunnet kogu ühiskonnale.
  • Terves kehas terve vaim! Olulisel kohal on ka hea füüsiline ja vaimne tervis, millest oleneb töösooritus ja valmisolek takistusteta erinevates situatsioonides ärksalt tegutseda. Vanglatesse valvurkonda tööle asumiseks on oluline hea füüsiline vastupidavus, sest töö on väga liikuv. Tööle asumiseks tuleb teha kehalised katsed, mille osaks on aja peale kätekõverdused ning kõhulihaseharjutuste tegemine ja 3 km kestusjooks või sõudmine ergomeetril, sooritusmiinimumid tulenevad ametnikud vanusest.
  • Selleks, et olla valmis ka väga harva esinevateks keerulisteks olukordadeks kuulub valvurkonna kohustuliku õppeelemendi, mis on soovituslik ka kõigile teistele, hulka enesekaitse ja erivahendite väljaõpe, mida korratakse vähemalt kord kvartalis.
     
Ootame huvilisi tutvumispäevale või praktikale, et saada parem ülevaade töövõimalustest ja leida endale  sobivaim suund.

Tutvu lähemalt ka vanglateenistuse strateegiliste eesmärkidega ja vaata, kas meie väärtuste kirjeldused käivad kokku Sinu omadega.

Toetame igat uut teenistujat sisseelamisel ja valvurkonda ka erialaste teadmiste omandamisel. Valvurkonnale pakutav õpe on praktiline ja töökohapõhine. Omandad teadmisi Sisekaitseakadeemia vanglakolledži Tallinna õppehoones ning  ka ühes meie tänapäevases vanglas. Juba aasta pärast saab sinust professionaalne valvur, kelle peamine tööriist on tarkus, visioon ja kindel sõna. Õpingute ajal on sulle tagatud tasuta ühiselamu koht ja söök, vanglaametniku õpingute ajaks säilitatakse teenistujale tema töötasu.

Õppimisvõimaluste kohta loe lähemalt Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži lehelt.

Meile on oluline iga meie teenistuja heaolu, mille toetamisel lähtume meie väärtuspakkumisest

Võta meiega ühendust!

Kui tunned, ka Sina tahaksid anda oma panuse õigusrikkujate käitumise muutumise toetamisel ja turvalisema riigi loomisel, oled oodatud kandideerima ja tutvuma meie tööpakkumistega SIIN.

Küsimused ja kandideerimis soovi saad saata meie üldmeilile [email protected]

Sinu küsimustele vastavad meeleldi ja kandideerimisdokumente ootavad vanglateenistuse värbajad:

Tallinna vangla
Tartu vangla        
Viru vangla
kriminaalhooldus
Merly Mägi Liis Saarestik Elin Heinsaar Pille Näks
[email protected] [email protected]   [email protected] [email protected]
Telefon: 5687 8774 Telefon: 750 0881 Telefon: 512 3528 Telefon: 612 7520

Viimati uuendatud: 13.06.2024