Kirjavahetus ja pakid

Süüdimõistetul ja vahistatul on õigus kirjavahetusele. Kinnipeetava kirjad saadetakse tema kulul. Erandina saadetakse vangla kulul need kinnipeetava kirjad, mis on adresseeritud õiguskantslerile, vanglatele, presidendile, prokurörile, uurijale või kohtule.

Kirjade postitamine ja üleandmine

Väljaminev kiri postitatakse kolme tööpäeva jooksul alates kirja edastamisest vanglatöötajale. Vanglasse saabunud kiri edastatakse kinnipeetavale seitsme tööpäeva jooksul. Kirja kättesaamist kinnitab kinnipeetav allkirjaga.

Kaitsjalt, advokaadist esindajalt, prokurörilt, kohtult, õiguskantslerilt, justiitsministeeriumilt ja vangistusseaduse §-s 107 nimetatud asutustelt kinnipeetavale saabunud kiri antakse talle viivitamata kätte suletud ümbrikus. Samuti antakse vahistatule viivitamata allkirja vastu üle süüdistuskokkuvõtte, kohtumääruse või kohtuotsuse koopia.

Kirjavahetust võib vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja piirata vaid juhul, kui seda on vaja vangla julgeoleku või sisekorra või kriminaalmenetluse läbiviimise tagamiseks. Keelatud on piirata kirjavahetust riigiasutuste, omavalitsuste ja nende ametiisikutega, samuti kaitsjaga ja advokaadist esindajaga. Kirjale vastamise tähtaega arvestatakse eestikeelse kirja saabumisele järgnevast päevast.

Kirjade kontrollimine

Nii süüdimõistetu ja vahistatu saadetavad kui ka neile saabunud kirjad avab vanglaametnik kinnipeetava juuresolekul, välja arvatud kirjad, mida vanglal ei ole vangistusseaduse järgi õigust kontrollida. Ümbriku kontrollimise eesmärk on vältida keelatud esemete sattumist vanglasse.

Samas ei tohi vanglaametnik lugeda ühtegi kontrollimiseks avatud kirja, seda on lubatud teha vaid kohtu loal jälitustegevuse seaduses sätestatud alustel ja korras.

Kinnipeetaval on õigus saata kiri suletud ümbrikus kaitsjale, advokaadist esindajale, prokurörile, kohtule, õiguskantslerile ja justiitsministeeriumile.

Kirjavahetuse korraldust reguleerivad vangistusseaduse §-d 28–29 ja 96–97 ning justiitsministri 30.11.2000. a määrus nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“.

Kinnipeetavale on lubatud kirjad ja maksikirjad postiseaduse § 4 lg 2 tähenduses. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10.02.2009 määruse nr 8 „Kasutajalt universaalse postiteenuse eest võetav taskukohane tasu“ § 1 lg 5 kohaselt saab standardkirjana saata nõuetekohaselt adresseeritud ja pakitud masintöötlemist võimaldava sisuga saadetisi ja sama määruse § 1 lg 7 kohaselt on maksikiri postiteenuse osutajale edastamiseks üleantud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed (sh ebastandardse kujuga) kaaluga kuni 2 kilogrammi.

Kirja suurus on määratud AS Eesti Post universaalse postiteenuse tüüptingimuste punktides 11.4.1 ja 11.4.3.

Maksimaalne kaal

250 g

Minimaalsed mõõtmed

90 × 140 mm

Maksimaalsed mõõtmed

229 × 324 × 5 mm

Standardkirja maksimaalse kaalu või maksimaalsete mõõtmete ületamisel loetakse saadetis maksikirjaks.

aksimaalne kaal

2000 g

Minimaalsed mõõtmed

90 × 140 mm (pikkus, laius) või rulli keeratuna pikkuse ja kahekordse läbimõõdu summa 170 mm; pikim mõõt 100 mm

Maksimaalsed mõõtmed

230 mm x 330 mm x 20 mm.

Maksikirja maksimaalse kaalu või maksimaalsete mõõtmete ületamise korral loetakse saadetis postipakiks.

Pakid

Pakke on lubatud saada ainult vahistatul, süüdimõistetud kinnipeetaval seda õigust pole. Vahistatu võib pakiga saada kahe kuu jooksul kuni kümme kilo asju.

Pakiga võib saata riideesemeid ja jalanõusid, küünelõikuri ja kammi, kirjatarbeid, sh paberit, kirjutusvahendeid, ümbrikke, marke, postkaarte, raamatuid, perioodilisi väljaandeid, õigusakte, religioosset sümboolikat, fotosid ning arsti loal prille, välja arvatud päikeseprille.

Saadetavad trükised ja teosed ei tohi propageerida vägivalda, vihkamist, rassismi jne ega olla pornograafilise sisuga.

Täpsemalt loe lubatud ja keelatud esemetest SIIT.

Vanglal on õigus kinni pidada ja kinnipeetavale mitte üle anda pakis sisalduvaid asju, mille omamine vanglas on keelatud või mis võivad ohustada kriminaalmenetluse läbiviimist.

Käsipaki tooja annab selle koos taotlusega kahes eksemplaris vanglaametnikul. Ametnik kontrollib tooja juuresolekul paki sisu ja kaalu ning annab allkirja paki vastuvõtmise kohta. Vanglaametniku allkirjaga avalduse eksemplar tagastatakse paki toojale, teine eksemplar jääb vanglale ning sellele annab vahistatu allkirja paki kättesaamise kohta.

Pakki on võimalik saata ka posti teel. Pakina ei käsitleta kirisaadetisena edastatavaid pisipakke postiseaduse tähenduses.

Kartseris oleva vahistatu nimele toodud käsipaki või postiga saadetud paki võtab vastu vanglateenistuja ja see antakse vahistatule kätte pärast distsiplinaarkaristuse ärakandmist.

Vahistatu pakkide saamist reguleerivad vangistusseaduse § 98 ning justiitsministri 30.11.2000. a määrus nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“.

Viru vanglas toimub käsipakkide vastuvõtt T-R kell 08.30-09.30 ja kell 11.30-13.00.

Tartu vanglas toimub käsipakkide vastuvõtt T-L kell 11:30-13:30

Viimati uuendatud: 20.02.2024