Kirjavahetus ja pakid

Süüdimõistetul ja vahistatul on õigus kirjavahetusele ja saada pakke. Kirjade ja pakkide saatmiseks vanglasse kehtivad kindlad reeglid.

Kirjade postitamine ja üleandmine

Kinnipeetavatele on võimalik saata vanglasse kirja, millega koos saab saata vaid kirjamarke, fotosid, ümbrikuid ja postkaarte. Kõik muud saadetised liigituvad paki saatmise alla, millele kehtivad eraldi paki saatmise tingimused.

Kaitsjalt, advokaadist esindajalt, prokurörilt, kohtult, õiguskantslerilt, justiitsministeeriumilt ja vangistusseaduse §-s 107 nimetatud asutustelt kinnipeetavale saabunud kiri antakse talle viivitamata kätte suletud ümbrikus. Samuti antakse vahistatule viivitamata allkirja vastu üle süüdistuskokkuvõtte, kohtumääruse või kohtuotsuse koopia.

Vanglast väljaminev kiri postitatakse kolme tööpäeva jooksul alates kirja edastamisest vanglatöötajale. Vanglasse saabunud kiri edastatakse kinnipeetavale seitsme tööpäeva jooksul. Kirja kättesaamist kinnitab kinnipeetav allkirjaga.

Kinnipeetava kirjad saadetakse tema kulul. Erandina saadetakse vangla kulul need kinnipeetava kirjad, mis on adresseeritud õiguskantslerile, vanglatele, presidendile, prokurörile, uurijale või kohtule.

Kirjavahetust võib vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja piirata vaid juhul, kui seda on vaja vangla julgeoleku või sisekorra või kriminaalmenetluse läbiviimise tagamiseks. Keelatud on piirata kirjavahetust riigiasutuste, omavalitsuste ja nende ametiisikutega, samuti kaitsjaga ja advokaadist esindajaga. Kirjale vastamise tähtaega arvestatakse eestikeelse kirja saabumisele järgnevast päevast.

Kirjavahetuse korraldust reguleerivad vangistusseaduse §-d 28–29 ja 96–97 ning justiitsministri 30.11.2000. a määrus nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“.

Kirja suurust ja kaalu reguleerib postiteenuse osutajana Omniva. Standardkirja maksimaalse kaalu või maksimaalsete mõõtmete ületamisel loetakse saadetis pakiks ja sellele kehtivad paki saatmise tingimused.

Kirjade kontrollimine

Nii süüdimõistetu ja vahistatu saadetavad kui ka neile saabunud kirjad avab vanglaametnik kinnipeetava juuresolekul, välja arvatud kirjad, mida vanglal ei ole vangistusseaduse järgi õigust kontrollida. Ümbriku kontrollimise eesmärk on vältida keelatud esemete sattumist vanglasse.

Samas ei tohi vanglaametnik lugeda ühtegi kontrollimiseks avatud kirja, seda on lubatud teha vaid kohtu loal jälitustegevuse seaduses sätestatud alustel ja korras.

Kinnipeetaval on õigus saata kiri suletud ümbrikus kaitsjale, advokaadist esindajale, prokurörile, kohtule, õiguskantslerile ja justiitsministeeriumile.

PAKI SAATMINE KINNIPEETAVALE

Pakke on võimalik saata nii vahistatutele kui süüdimõistetutele. Paki saatmine on lubatud üksnes vanglale eelnevalt digitaalselt allkirjastatud taotluse saatmise korral. 

 • Postipaki saatja teavitab  vanglat paki saatmise soovist, edastades enne paki saatmist vanglale digiallkirjastatud taotluse. Taotluses tuleb märkida paki saatja ees- ja perekonnanimi, esemete ja ainete loetelu ja kogus.
 • Pärast taotluse esitamist tuleb enne paki teele panemist oodata viis tööpäeva, mille jooksul saadab vangla keeldumise korral vastuse, millega selgitab paki vastuvõtmisest keeldumise põhjuseid.
 • Kui pärast viiendat tööpäeva taotluse esitamisest ei ole vangla teavitusele vastanud, siis on saatjal õigus pakk kinnipeetavale saata. Vangla vastab teavitusele üksnes keeldumise korral.

 • Vangla võtab postiteenuse osutajalt vastu vaid pakid, mille saatmisest on paki saatja vanglat eelnevalt vangistusseaduses sätestatud tingimusel teavitanud ja mille peale on märgitud teavituse esitaja ees- ja perekonnanimi.

 • Vangla julgeoleku tagamise kaalutlusel võib vangla otsustada saata lubatud esemete koguse ja omaduste üle ning täiendavalt piirata paki suurust ja kaalu.

 • Kartserikaristust kandva kinnipeetava nimele toodud käsipaki või postiga saadetud paki võtab vastu vanglateenistuja ja see antakse kinnipeetavale kätte pärast distsiplinaarkaristuse ärakandmist.

Taotluse vorm:
Teavitus tuleb edastada

Tallinna vanglale [email protected]

Tartu vanglale [email protected]

Viru vanglale [email protected]

Pakke on võimalik tuua ka  vangla pääslasse

Vajalik on isikut tõendav dokument. Käsipaki tooja annab selle koos taotlusega vanglaametnikule. Ametnik kontrollib tooja juuresolekul paki sisu ja kaalu ning annab allkirja paki vastuvõtmise kohta. Vanglaametniku allkirjaga avalduse eksemplar tagastatakse paki toojale, teine eksemplar jääb vanglale ning sellele annab kinnipeetav allkirja paki kättesaamise kohta.

Tallinna vanglas toimub pakkide vastuvõtt teisipäeval ja neljapäeval kell 9:00-11:30.
Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedest pühapäevani käsipakke vastu ei võeta.
Tartu vanglas toimub käsipakkide vastuvõtt teisipäevast laupäevani kell 11:30-13:30.
Esmaspäeviti ja pühapäeviti käsipakke vastu ei võeta.
Viru vanglas toimub käsipakkide vastuvõtt teisipäevast reedeni kell 08.30 - 09.30 ja 11.30 - 13.00.
Esmaspäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti käsipakke vastu ei võeta.

Paki omadused

 • Kinnipeetavale saadetava või vanglasse toodud paki maksimaalsed mõõdud on 65 cm pikkust, 40 cm kõrgust ja 40 cm laiust. Üks pakk ei tohi kaaluda rohkem kui 10kg.
 • Seejuures on vanglal õigus keelduda paki vastuvõtmisest, kui kinnipeetava kambris ja laos olevate esemete kaal ületab 30 kg.
 • Kinnipeetav võib saada ühe paki  kalendrikuu jooksul.

Kinnipeetaval on lubatud pakiga saada järgmisi esemeid:

 • margid, ümbrikud, postkaardid, fotod;
 • raamatud, õppekirjandus ja õigusaktid;
 • meditsiinitarvikud vangla tervishoiutöötaja ettekirjutusel, kui need on vältimatult vajalikud ja vangla ise neid ei väljasta;
 • riideesemed ja jalanõud vahetult enne vabanemist ja vangla direktori määratud ametniku loal vastavalt vajadusele;
 • prillid tervishoiutöötaja loal, välja arvatud päikeseprillid;
 • sokid ja aluspesu;
 • hambahari koos plastotsikuga;
 • hambavaheharjad;
 • žiletiterad habemelõikurile;
 • ühekordsed raseerijad;
 • küünelõikur, küüneviil ja kamm;
 • juuksekumm;
 • taskukalender.

Vahistatul on lubatud pakiga saada järgmisi esemeid:

Vahistatule võib pakiga saata lisaks kinnipeetavate nimekirjas olevatele asjadele ka

 • riideesemed ja jalanõud;
 • kirjatarbed, sealhulgas paberid ja kirjutusvahendid;
 • perioodilised väljaanded.

Pakkide kontrollimine

Pakis olevaid esemeid tutvustatakse kinnipeetavale paki saabumisest vanglasse seitsme tööpäeva jooksul.
Pakkide jagamine toimub üksuses kinnipeetava/vahistatu juuresolekul. Vanglateenistusel on õigus kõigi kinnipeetavale saadetud pakkide sisu kontrollida eesmärgiga veenduda, et seal ei oleks esemeid, millest paki saatja vanglat eelnevalt ei teavitanud või keelatud esemeid. Kui pakk sisaldab eset, millest vanglat eelnevalt ei teavitatud või muud keelatud eset, kohaldatakse vangla sisekorraeeskirja §-s 70 sätestatut.

Pakkide saamist reguleerivad vangistusseaduse §-d 281 ja 98 ning justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ 15. peatükk.

Illustreeriv ülevaade keelatud ja lubatud esemetest

Viimati uuendatud: 25.06.2024