Autasud

Vanglateenistus tunnustab oma tublisid teenistujaid erinevates kategooriates. Lisaks võib teenistuskohustuste või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse laitmatu teenistuse eest vanglaametnikule või mõnele teisele inimesele annab justiitsminister välja vanglaametniku teeneteristi või teenistusmedali.

Vanglaametniku teeneterist

Vanglaametniku teeneteristi andes arvestatakse vanglaametniku teenistuse kestust ja selle laitmatust, töö tulemuslikkust, enesetäiendamise järjepidevust, eriliselt õnnestunud tegevusi, silmapaistvaid teeneid Eesti vanglateenistuse ees ja väljapaistvaid isiksuseomadusi.

Vanglaametniku teeneteristi määrab ja annab kätte justiitsminister või tema määratud isik vanglateenistuse aastapäeval.

Vanglaametniku teenistusmedal

Vanglaametniku teenistusmedaliga autasustakse vanglaametnikku, kel on teenistusmedali andmise tähtpäevaks täitunud vähemalt kümme, viisteist, kakskümmend, kakskümmend viis, kolmkümmend või kolmkümmend viis aastat laitmatut teenistust. 

Vanglaametniku teenistusmedali annab pidulikult kätte vangla direktor või tema määratud isik vangla aastapäeval. Vangla peainspektorile ja vanglaametnikule, kes töötab sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni eriala õppejõu ametikohal, annab teenistusmedali kätte justiitsminister või tema määratud isik vanglateenistuse aastapäeval.

Justiitsministri 17.01.2007 määrus nr 3 "Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord".

Parimate vanglateenistuse tunnustamine alates 2022. aastast

Alates 2022. aastast jagatakse möödunud aasta jooksul enim silmapaistnud vanglateenistujatele ja algatustele tunnustusi üheksaks kategoorias.
Valiku teeb hindamiskomisjon, kellele esitavad oma kandidaadid igasse kategooriasse vanglad, kriminaalhoolduse valdkond ja nõukogud.

Kategooriad:

Parim vanglateenistuja
Parim valvur
Parim inspektor-kontaktisik
Parim kriminaalhooldaja
Parim uus tulija
Kõige julgem vanglateenistuja
Kõige abivalmim vanglateenistuja
Aasta projekt
 

Tunnustuste kategooriad aastani 2022

Parim valvur

Aastani 2022 valiti vanglateenistuses iga-aastastelt Parim valvur. Sellel autasul on seitse allkategooriat. Autasude laureaadid valiti vanglate esitatud kandidaatide hulgast.

Parim noor valvur

Parima koera juht

Kõige paremini relvi kasutav valvur

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur

Kõige abivalmim valvur

Kõige sportlikum valvur

Kõige innovaatilisem valvur

Autasud

Tulemusliku töö ja silmapaistva panuse eest pälvisid 2023. aastal teeneteristid:

Argo Lauk - IT- ja andmehalduse peaspetsialist

Staažika vanglaametnikuna on Argo Lauk mitmetel ametikohtadel omandanud laiapindsed teadmised ja oskused, mida kasutab teenistuse töö arendamiseks. Viimasel viiel aastal on ta IT- ja andmehalduse peaspetsialistina vedanud täie hingega eest e-teenuste arenguprojekte, millest värskeimate tulemusel toimib täna näotuvastus, e-pood ja kinnipeetavatele mõeldud tahvelarvutite kasutuselevõtt.

Kadri Tiitson -  Viru vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Kadri Tiitson on läbi aastate teinud oma tööd erinevatel ametikohtadel tõelise asjatundlikkuse ja säraga. Ta on välja töötanud ja uuendanud  mitmeid standardeid, juhend- ja koolitusmaterjale ning andnud panuse tööks vajalike õpikute valmimiseks. Oma teadmisi annab ta eksperdina üle kogu teenistuse edasi läbi sooja toetuse ja suunamise.

Triin Salomets -  Viru vangla üksuse juht

Pika ja tulemusliku karjääri jooksul on Triin Salomets oma lahendustele orienteerituse, asjatundlikkuse ja heade ideedega saavutanud märkimisväärsed tulemused ka kõige keerulisemate kinnipeetavate kaasamisel mõtestatud tegevuse läbi. Alates 2015. aastast Viru vangla II üksuse juhina veab ta eest tugevdatud järelevalvega kinnipeetavate hõive- ja huvitegevusi, läbi mille on panustatud ühiselt ka heategevusse. Ta on läbi oskusliku juhtimise hoidnud kõrget moraali oma üksuses, kes valiti ka möödunud aasta parimaks meeskonnaks Viru vanglas. Triin Salomets on eeskujuks nii oma meeskonnale kui ka kõigile teistele kolleegidele.

Laitmatu teenistuse eest pälvisid teenistusmedalid:
 

15  aasta laitmatu teenistuse eest pälvis teenistusmedali Viru vangla direktor Ain Anslan
20 aasta laitmatu teenistuse eest pälvis teenistusmedali Relvastatud üksuse ülem Argo Tomingas
25 aasta laitmatu teenistuse eest pälvis teenistusmedali Viru vangla direktori asetäitja Kermo Päll
30 aasta laitmatu teenistuse eest pälvis teenistusmedali Tallinna vangla direktor Hannes Liivak

Tunnustused kategooriate alusel:

Parim vanglateenistuja - Rünno Maalinn

Rünno Maalinn on Tartu vangla vanemvalvur. Parimat vanglateenistujat iseloomustab mitmekülgne panustamine teenistuse arendamisse. Ta on hinnatud meeskonnaliige, aktiivne valvurite nõukogu liige ning tunnustatud juhendaja uutele töötajatele ja õpilastele. Ta läheneb kinnipeetavatele nõudlikult, samas abivalmilt ning on tuntud oma võime poolest lahendada keerulisi olukordi, keskendudes lahenduste leidmisele. Tema südamega tehtud töö, pühendumus ja panus vanglateenistusse on eeskujuks kõigile kolleegidele. 

Parim valvur - Robin Trigub

Robin Trigub on Tallinna vangla vanemvalvur. Kolleegid iseloomustavad teda ametnikuna, kes teeb tööd südamega, tagades kinnipeetavate heaolu ja aidates muuta käitumismustreid. Läbi ärakuulamise ja nõustamise suudab ta sõna jõul lahendada ka keerukamad juhtumid. Ta on oma meeskonnale asendamatu liige, kes tunneb siirast huvi ja valmisolekut aidata nii töökaaslasi kui kinnipeetavaid.

Parim inspektor kontaktisik - Riin Paabo

Viru vanglas töötav inspektor kontaktisik Riin Paabo on hinnatud kolleeg, keda iseloomustab empaatilisus, kindlameelsus ja põhjalikkus. Tema tugevuseks juhtumitöös on võime näha tervikpilti ning erinevate ametnike ja partnerite kaasamine võrgustikutöösse. Ta teeb oma tööd suure pühendumusega ning annab alati endast parima, olenemata olukorra keerukusest. Lisaks panustab Riin kinnipeetavate hõivetegevusse –  veab eest kinnipeetavate käsitöötegevusi, toetab haridust omandavaid kinnipeetavaid kodutöödega ning tema abiga pandi alus programmeerimise kursusele.

Parim kriminaalhooldaja – Jelena Dobrotina

Viru kriminaalhooldusametnik Jelena Dobrotinat iseloomustavad kolleegid kui motiveeritud, koostöövalmit ja usaldusväärset töökaaslast, kes on alati põhjalik ja täpne.  Oma teadmisi ja oskusi jagab Jelena meelsasti ka praktikantidele, uutele ametnikele ja ka juba kogenud kolleegidele. Teda iseloomustab ütlus „Kes teeb see jõuab“. Ta täidab tööülesandeid kolmes erinevas esinduses ning teeb seda suure pühendumuse ja kirega.

Parim uus tulija – Ülle-Nancy Liiv

Tartu vangla personalipartner Ülle-Nancy Liivon kõrgelt hinnatud meeskonnaliige, kelle positiivsus jääb silma kõigile. Temast  õhkuv soojus ning empaatiavõime on teinud temast usaldusisiku, kelle sarnast meeskonnas varem ei ole nähtud.  Kolleegid toovad välja, et tema hoolivus, märkamine ja kuulamisoskus on aidanud lahendada nii mõnegi probleemi, rahustanud konfliktiolukordi ja julgustanud vastu võtma keerukaid otsuseid. Ta on muutnud oma sära ja  eeskujuga meeskonna edukamaks, ühtehoidvamaks ja teineteisest hoolivamaks.

Kõige julgem vanglateenistuja – Kätlin Johannes

Viru vangla inspektor-kontaktisik Kätlin Johannes märkab ja reageerib olukordadele kiirelt ja julgelt. Ta märkab enda hoole all olevate õigusrikkujate vajadusi ja otsib igakülgset abi olukordade lahendamiseks. Ta on julge ja hooliv ka väljaspool tööaega. Ta on valmis sekkuma, et lahendada ohtlikke olukordi ka avalikus ruumis, kus ta möödunud aastal takistas noaga liikunud mehe ohtlikku tegutsemist, tagades seeläbi teiste ohutus. Töökaaslased iseloomustavad teda usaldusväärse, kohusetundliku, laia silmaringiga kolleegina.

Kõige innovaatilisem vanglateenistuja – Liis Saarestik

Vanglateenistuse värbaja Liis Saarestik on edukalt juhtinud mitmeid algatusi ja pakkunud välja väärt mõtteid teenistuse arendamiseks. Tema eestvedamisel võeti kasutusele Talendipank, töötati välja uue töötaja sisseelamiskava ja värbamisprotsessi juhend. Tema juhtimisel saavutati möödunud aastal Tartu vanglas kõik värbamiseesmärgid. Ühtlasi tutvustab ta teenistust ja väljapoole uhkuse ja pühendumisega.

Kõige abivalmim vanglateenistuja – Elina Sarapuu

Tartu kriminaalhooldusosakonna metoodik Elina Sarapuu paistab silma oma sõbraliku, abivalmi ja lugupidava loomuga. Alates esimestest tööpäevadest on ta saanud kolleegidelt tunnustust hea juhendaja, suunaja ja meeskonnatöö tegijana. Ta toetab aktiivselt oma kolleege üle Eesti ja on valmis võtma ka lisakohustusi. Tema positiivne suhtumine ja pühendumus on teinud temast hinnatud meeskonnaliikme.

Aasta projekt 2022 – Vangide e-teenused ja nende juurutamine

Vanglateenistus on möödunud aastal teinud digihüppe ning arendanud kinnipeetavatele e-teenuste kättesaadavust. Tänaseks on nende kasutuses tahvelarvutid, mille abil on võimalik pääseda ligi avalikule e-toimikule ja suhelda kohtutega, kontrollida oma kontojääki ning tellida e-poest kaupa. Antud innovatsiooniprojekt täidab vanglateenistuse kui ka Justiitsministeeriumi laiemat eesmärki optimeerida tööprotsesse ja taasühiskonnastada vange läbi IT-lahenduste. Projekti tulemusena on suurenenud uuenduslik koostöö, vähendatud kulusid, vabastatud tööaega ja tihendatud kinnipeetavate sidemeid lähedastega, mis lihtsustab nende üleminekut ühiskonda. E-teenuste kättesaadavuse arenduses on kandev roll kõigil, kes tahvlitega suuremal või vähemal määral kokku puutub.

Eriliselt toome välja projektimeeskonna liikmed: Liis Toom, Argo Lauk, Tiina Korjuhin, Simona Sulbi, Eveli Ojavere, Joonas Andessalu, Margus Pendin, Kristo Viimsalu, Raivo Pruuel, Aurielija Tomingas, Kevin Kröönström, Kätlin Kask.

Tulemusliku töö ja silmapaistva panuse eest pälvisid 2022. aastal teeneteristid

Kermo Päll – Tallinna vangla direktori asetäitja

Kermo Päll on pikaajaline ja laitmatu taustaga vanglaametnik, kes on andnud olulise panuse vanglateenistuse arengusse erinevatel teenistuskohtadel juba üle 24 aasta. Ta on loonud enda ümber toimiva ja üksteist toetava meeskonna, kuhu ametnikud jäävad tööle sama pühendunult pikkadeks aastateks. Kermo tasakaalukas ja rahulikus olekus, jagub sära ja oskust leida võimalusi töö veelgi edukamaks ja tõhusamaks tegemiseks.

Ülle Valvar - Tartu vangla meditsiiniosakonna laborant

Ülle Valvar on väga soe ja sõbralik, abivalmis, empaatiline ja positiivne. Tema poole saab alati oma muredega pöörduda ning rasketes olukordades oskab ta süstida kolleegidesse usku ja leida positiivseid vaatenurki. Ülle on tõeline tööandja saadik, jagades uhkusega kõikjal sõna vanglateenistusest kui tööandjast, kellega ennast siduda ning tänu talle on vanglateenistuses mitmeid uusi kolleege. Ülle panus ja kogemus Tartu Vangla meditsiiniosakonnas on hindamatu.

Maret Miljan - Justiitskolledži taasühiskonnastamise õppetooli juhataja-lektor

Maret Miljan on toetav ja innustav kolleeg ning õppejõud. Ta panustab valdkonna rahvusvahelistesse projektidesse, et meie häid praktikaid jagada ja uuendusi koju tuua. Tema arvamust ja ettepanekuid hinnatakse kõrgelt nii siseriiklikult kui rahvusvahelisel tasandil. Ta hindab kõrgelt pidevat enesearengut, panustades sellesse ise ja motiveerides ka teisi sarnaselt käituma.

Esmakordselt tunnustas vanglateenistus oma tublisid teenistujaid üheksas uues kategoorias:

Parim vanglateenistuja - Aljona Toporkova

Aljona Toporkova töötab Tallinna vangla huvijuht- raamatukoguhoidjana. Ta tegutseb väsimatult ja järjepidevalt, tehes oma tööd hinge ja pühendumusega. Tal on märkimisväärne roll kinnipeetavate huvitegevuse arendamisel ning vangide taasühiskonnastamise protsessis mõtestatud tegevuste pakkumisel. Tema eestvedamisel on toimunu perepäevad, maleringid, lauamänguringid, jooga tunnid, keraamika- ja muusikaringid.

Parim valvur - Kristi Toomla

Kristi Toomla on Tallinna vangla vanemvalvur, kes on kolleegide seas kõrgelt hinnatud ning tema positiivsus jääb silma terves vanglas. Tegemist on juhendajaga, kellel on soov jagada omandatud teadmisi uute ametnikega ning kes ühildab erinevaid tööülesandeid mängleva kergusega. Ta on teenistuja, kellel jagub initsiatiivi ja julgust proovida uusi digilahendusi töö kvaliteedi tõstmiseks. Näeb suurt pilti ning suudab rutiinse töö käigus leida positiivsust ja jagab seda ka teistega. Kristi on valitud 2020 parimaks vanglateenistuse nooreks valvuriks, 2020 Tallinna vangla "Aasta uustulnukas" ja vanglateenistuse 2021 parimaks naissportlaseks.

Parim inspektor kontaktisik - Sandra Bork

Sandra Bork on pikaajalise staažiga vanglateenistuja, kes töötab täna Viru vanglas.  Sõltumata pikast staažist pakub töö talle väljakutseid, mida eesmärkide saavutamiseks järjekindlalt lahendama asub. Ta  on kõrgelt hinnatud juhendajana, mida kinnitab ka Sisekaitseakadeemia parima juhendaja tiitel. Toetab kolleege, jagab väärtuslike kogemusi ning on alati nõuannetega abiks. Sandra osaleb aktiivselt teenusearenduses, samuti on panustanud koostöösse kohalike omavalitustega.

Parim kriminaalhooldaja – Eve Olesk

Ida-Harju vanemkriminaalhooldusametnik Eve Oleski puhul toovad kolleegid esile, et kui olukord nõuab on just tema valmis võtma suuremat vastutust. Ta teeb oma tööd südamega ning on otsekohene ja realistlik. Oma põhjalikkuse ja sihikindlusega suudab ta iga hooldusaluse end avama panna. Eve on spetsialiseerunud töötamiseks seksuaalkurjategijatega ja perevägivallatsejatega.

Parim uus tulija – Teele Susi

Tartu vangla psühholoogi Teele Susi iseloomustavad vahetu suhtlemine ja abivalmidus nii kolleegide kui kinnipeetavatega. Tal on laialdased oskused ja teadmised ka keerukamates vestlustes edukalt toimetulekuks. Läbi sõnajõu saavutab ta oma töös suurepäraseid tulemusi ja on vaatamata oma lühikesele teenistusele juhendajaks ka teistele uutele tulijatele.

Kõige julgem vanglateenistuja – Sten-Martin Lokk

Tartu vangla valvur Sten-Martin Lokk on oma töös kohusetundlik, julge ja tähelepanelik. Ettetulevaid sündmusi lahendab kiirelt ja teadlikult, suudab jääda rahulikuks ka väga keerulistes olukordades. Kolleegid iseloomustavad teda asendamatu ja unikaalse meeskonna liikmena, kellel jagub positiivsust igas ettevõtmises.

Kõige innovaatilisem vanglateenistuja – Argo Lauk

Tartu vangla registrite arendamise peaspetsialist Argo Lauk on inimene, kes leiab lahendused igale probleemile. Teda saadab pidevalt küsimus "Miks?" ja just selle küsimuse küsimine endalt ja teistelt aitab tal tulla parimate lahendusteni igas uues ettevõtmises. Ta on seisnud selle eest luua digiinnovatsiooni vanglates.

Kõige abivalmim vanglateenistuja – Aive Lepvalts

Tartu vangla valvur Aive Lepvalts on asendamatu meeskonnaliige. Positiivse suhtumise ja pühendumusega on Ta kolleegidele toeks igal ajal. Ta on ametiabi korras valmis alati appi minema. Lisaks läbis ta värskelt erakorralise meditsiini tehniku eriala pakkudes hädavajalikku abikätt nii osakonnas kui ka osakoormusega vangla haigla EMO-s.

Aasta projekt 2022 – Vabadusevalvuri jooks

Nii nagu parimate asjade puhul ikka juhtub, tuleb mõte teha midagi teistmoodi ja õnneks on enamasti sellistel puhkudel alati taga ka toetavad kolleegid, kes kiiresti mõttest kinni haaravad ning asja üheskoos ellu viivad. Ettevõtmise mõjust võib rääkida lõpmatult, on see siis heategevus, kasutegur kogukonna arengule, vanglateenistuse maine kujundamisele või sportliku eluviisi propageerimisele. Üritus kaasas ja pani pingutama nii teenistujaid kui ka kogukonna liikmeid.

Projektimeeskonna liikmed Marek Aas, Jaanika Mikk, Virve Linder, Mark Dorošenko, Gerli Lehtlaan, Emma Kinnunen, Villiam Linder, Ain Anslan.

Parimad valvurid

Parim valvur: Kristo Käi, Viru vangla IV üksuse vanemvalvur

Parim noor valvur: Risto Männi, Viru vangla IV üksuse valvur

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Tarmo Kose, Tallinna vangla JVO vanemvalvur (relvur)

Kõige innovaatilisem valvur: Andre Püss, Tallinna vangla JVO vanemvalvur

Kõige abivalmim valvur: Eero Eessaar, Tartu vangla SÜ vanemsaatja

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Andrei Luberg, Viru vangla I üksuse vanemvalvur 

Kõige sportlikum valvur: Raido Liitmäe, Tallinna vangla IV üksuse valvur

Vanglaametniku teeneterist

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse juhatajat Priit Posti tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Priit Post on vanglateenistuses hinnatud juht, kes on pikaajaliselt ning silmapaistvalt panustanud vanglateenistuse järelevalve ja julgeoleku valdkonna arendamisse. Tema juhtimisel on vanglates astutud edasi mitmeid infotehnoloogilisi arengusamme ning tema eestvedamisel liigutakse tänapäevaste lahenduste suunas veel edasi. Priit Postil oli oluline roll ka Tallinna uue vangla valmimisel: tema juhtimisel läksid vanglad täielikult üle ühiselamutüüpi vanglatelt kambervanglatele.

Tartu Vangla registrite arendamise peaspetsialisti Liis Toomi tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Liis Toom on andnud olulise panuse vanglateenistuse arengusse seoses vangiregistri arendamisega. Liis on vangiregistri projektiga tegelenud alates 2011. aastast ning 2018. aasta aprillist on esimene etapp vangiregistrist edukalt käivitatud. Vangiregistri arendamisega on ühtlustatud vanglate erinevaid praktikaid tööprotsessides ja tänu aktiivsele kasutajate juhendamisele on Liis märkimisväärselt panustanud IT-abi pöördumiste vähendamisse. Liis Toom on pikaajaline ja laitmatu teenistusega aktiivne vanglaametnik, kes esindab vanglateenistust väärikalt ka väljaspool oma tööülesandeid, osaledes värbamisüritustel ja panustades vabatahtlikult Tartu Vangla meediatiimi töösse.

Viru Vangla saateüksuse juhti Ain Anslanit tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Ain Anslan on pikaajaline ja laitmatu taustaga vanglaametnik, kes on andnud olulise panuse vanglateenistuse arengusse erinevatel juhtivatel teenistuskohtadel. Erakorraliste sündmuste lahendamisel on Ain üles näidanud suurt professionaalsust. Aini tugevusteks on võime näha tervikpilti ja seeläbi panustada vangla üldjuhtimisse. Saateüksuse juhina on Ain Anslan keskendunud vanemvalvur-instruktorite väljaõppele. Ta on tegelenud pidevalt nii enda kui ka oma meeskonna enesetäendamisega, seda nii saateüksuse juhina kui ka relvastatud üksuse Viru rühma juhina, andes olulise panuse vanglateenistuse arengusse. Lisaks panustab Ain olulisel määral värbamistegevustesse, vanglateenistuse mainekujundamisse, laiapindsesse riigikaitsesse ja relvastatud üksuse tegevusse.

Tartu Vangla meditsiiniosakonna vanemõde Angela Ruubelit tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Angela Ruubel on andnud silmapaistva panuse kogu Tartu Vangla toimimisse Covid-19 viiruse leviku ajal: viiruse leviku tõkestamise juhiste väljatöötamine, isikukaitsevahendite soetamine, nende kasutamise väljaõpe ja juhistest kinnipidamise kontrollimine. Angela on loonud väga hea koostöö meditsiiniosakonna ja teiste struktuuriüksuste vahel, sh Terviseametiga. Ta on orienteeritud osakonna töö arendamisele ja heade tulemuste saavutamisele. Angela Ruubel on panustanud Tartu Vangla meditsiiniosakonna töökorralduse loomisse rohkem kui 15 aastat. Angela on meditsiiniosakonna vanemõena hinnatud kolleeg, alati abivalmis ja eeskujulik vanglateenistuse väärtuste kandja.

Tartu Vangla kolmanda üksuse vanemvalvurit Sander Priid tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Sander Prii on andnud olulise panuse arestimajateenuse ülevõtmisel ja teinud väärtuslikke ettepanekuid töökorralduste väljatöötamisel. Covid-19 esimese laine ajal töötas Sander isolatsiooniosakonnas, andes  panuse osakonnas toimivate töökorralduste väljatöötamisel. Sander Prii on relvastatud üksuse liikmena aktiivselt osalenud uute töötajate värbamisel, esindanud vanglateenistust värbamisüritustel ja spordivõistlusel. 2019. ja 2020. aastal on ta valitud Tartu Vangla parimaks vanglaametnikuks. Oma töökuse ja suhtumisega on ta andnud panuse Tartu Vangla töökultuuri ning praktika ja vanglateenistuse arengusse

Vanglaametniku teenistusmedal

Tartu vangla direktori asetäitja Janek Riives pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne viie aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia  Justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli vanemlektor Silvia Luige pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Tallinna vangla direktori asetäitja Enar Pehk pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli nooremlektor Ivo Kitsing pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Viru vangla relvastatud üksuse juht Meelis Kõrvoja pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Jarmo Laeks, Tallinna vangla esimese üksuse valvur

Parim noor valvur: Kristi Toomla, Tallinna vangla kolmanda üksuse valvur

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Andra Aho, Viru vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor

Kõige innovaatilisem valvur: Kalev Arbus, Viru vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor

Kõige abivalmim valvur: Gert Viiol, Viru vangla saateüksuse saatja

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Gert Tarasov, Tartu vangla järelevalveosakonna valvur  

Kõige sportlikum valvur: Raido Liitmäe, Tallinna vangla neljanda üksuse valvur

Parima koera juht: Alo Haav, Viru vangla järelevalveosakonna valvur

Vanglaametniku teeneterist

Viru vangla kriminaalhooldusosakonna Jõhvi talituse vanemkriminaalhooldusametnikku Tiiu Terentjevat tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Tiiu Terentjeva on pikaajaline ja laitmatu teenistusega kriminaalhooldusametnik, kes aitas kriminaalhooldust taas üles ehitada ja on seda hiljem iga päev kujundanud. Tiiu töötab suure pühendumusega, tegeldes raskete ja väga raskete kriminaalhooldusalustega.

Tallinna vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnik-metoodikut  Leina Laurit tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Leina Lauri on pühendunud ja pikaaegne kriminaalhooldusametnik, kes tegeleb väga eripärase sihtrühmaga: perevägivallatsejad ja seksuaalkurjategijad. Leina on Ida-Harju kriminaalosakonnas tunnustatud ja tasakaalukas töötaja, kes teeb asjakohaseid ettepanekuid, arendades sel moel vanglateenistust.

Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnik-metoodikut Jana Elkenit tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Jana Elken on lojaalne teenistuja, kes on Tartu vangla kriminaalhooldust arendanud üle 11 aasta. Jana on õpetanud ja nõustanud paljusid kolleege sisekoolitustel, andes neile alati põhjalikku tagasisidet. Ta on pühendunud osakonna töö arendamisele ja tulemustele. Jana energia ja lahendustele orienteeritud eeskuju on aidanud muuta kriminaalhooldusosakonda ühtseks ja toimivaks meeskonnaks.

Tallinna vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna juhatajat Jaanika Heina tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Jaanika Heinal oli kaalukas roll 2018. aasta lähisuhtevägivalla projektis, mille eesmärk oli aidata perevägivalla ohvreid paremini kohelda. Projekti tunnustati vägivallaennetuse auhinnaga, mille andis välja justiitsministeerium koostöös presidendi kantseleiga. Jaanika on pühendunud ja koostööaldis ning ta annab oma teadmisi edasi Tartu ülikooli Pärnu kolledži tudengitele. Tema siht on leida paremaid lahendusi ning täita kriminaalhoolduse eesmärke.

Tallinna Vangla kolmanda üksuse juhti Kirsika Aasa (Aas) tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. 
Kirsika Aas andis olulise panuse Harku ja Murru Vangla liitmisel Tallinna Vanglaga 2016. aastal, kus temal oli võtmeroll naiskinnipeetavate vastuvõtmisel ja paigutamisel Tallinna Vanglasse ning ületulevate ametnike sisseelamisel uude töökeskkonda. Samuti andis ta tunnustamisväärse panuse vangla kolimisel uutesse hoonetesse 2018. aasta lõpus.
Vanglateenistuses töötatud 16 aasta jooksul on Kirsikast kujunenud kompetentne üksuse juht, kes väärtustab kolleege ning see on aidanud tal luua ja hoida motiveeritud ja eesmärkidele orienteeritud meeskonna. Tema teadmised ja kogemused vanglasüsteemis üksuse töö juhtimisel ja vanglateenistuse väärtuste juurutamisel on kõrgelt hinnatud.

Parimad valvurid

Parim valvur: Katri Järvsaar, Tallinna vangla järelevalveosakonna vanemvalvur

Parim noor valvur: Gert Viiol, Viru vangla viienda üksuse valvur

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Kristo Mikola, Tallinna vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor

Kõige innovaatilisem valvur: Kaarel Jurs, Tallinna vangla esimese üksuse vanemvalvur

Kõige abivalmim valvur: Sirje Männiste, Tallinna vangla kolmanda üksuse valvur

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Rünno Maalinn, Tartu vangla kolmanda üksuse vanemvalvur 
 
Kõige sportlikum valvur: Helena Veelmaa, Viru vangla teise üksuse valvur

Vanglaametniku teeneterist

Rahandusministeeriumi ühisosakonna haldustalituse juhatajat Aare Auna tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Aare Aun on üle kümne aasta koordineerinud kogu vanglate kinnisvara valdkonda. Tallinna vangla projekteerimise ja rajamise juures tegutses ta tellija esindajana aastaid asjatundlikult ja nõudlikult. Aare on täitnud suurepäraselt ka oma igapäevast ülesannet: tagada vanglate ja Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi tõrgeteta suhtlus.

Tallinna vangla järelevalveosakonna juhatajat Enar Pehki tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Enar Pehk on teeninud riiki ja vanglateenistust kaua: aidanud tööle panna Viru vanglat, töötanud justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunikuna ning Tallinna vangla järelevalveosakonna juhatajana. Enar Pehkil oli uue Tallinna vangla projektirühmas väga mõjus osa. Just tema mõtles välja terve hulga vangla tehnilisi lahendusi ja tööpõhimõtteid. Enar oli uue vangla sünni juures, mistõttu on hindamatu ka tema ajalooline mälu. Enar on pühendunud ja kindlate väärtustega inimene, kes ei jäta oma selgeid seisukohti enda teada. Kui teele satub probleemkoht, ei loe ta tunde ega otsi vabandusi, vaid mõtleb kaasa ja aitab mure lahendada.

Tartu vangla direktori asetäitjat Janek Riivest tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Janek Riivesel on olnud palju aastaid kaalukas roll selles, et Tartu vangla töötaks ladusalt ja tõhusalt ning saavutaks seatud eesmärgid. Rohked teadmised, rikkalik kogemus ning hea suhtlemis- ja selgitamisoskus on teinud temast hinnatud juhi, kes suudab algatada ja ellu viia vajalikke muudatusi, innustada alluvaid ning juhtida nii tööprotsesse kui ka töötajaid. Hea analüüsivõime aitab Janekil teha innovaatilisi töökorralduslikke ettepanekuid, mille ta tegusa juhina ka ellu viib.

Tartu vangla neljanda üksuse juhti Merlys Toomi tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Merlys Toom on täitnud asendamatut rolli Tartu vangla tulemusüksuste arendamisel. Tema eestvedamisel ja juhtimisel on moodustatud edukas meeskond, kes tegeleb väga spetsiifilise kontingendiga – seksuaalkurjategijatega. Koos teabe- ja uurimisosakonna ametnikega on ta edukalt võidelnud kriminaalse vanglakultuuriga. Merlys töötab pingeolukorras tulemuslikult, ta on kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline, andes eeskuju teistele ametnikele.

Vanglaametniku teenistusmedal

Tallinna vangla direktor Hannes Liivak pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne viie aasta laitmatu teenistuse eest.

Tallinna vangla direktori asetäitja Kermo Päll pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Tartu vangla direktor Raini Jõks pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Viru vangla direktori asetäitja Anu Möldri pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor (tasemeõppe juhtivspetsialisti ülesannetes) Kadri Pendin pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Viru vangla direktori asetäitja Ain Anslan pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Jarmo Kälvijäinen, Tartu vangla esimese üksuse vanemvalvur

Parim noor valvur: Andres Idnurm, Tallinna vangla kolmanda üksuse valvur

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Georgi Andžans, Viru vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor

Kõige innovaatilisem valvur: Jana Aare, Tallinna vangla teise üksuse valvur

Kõige abivalmim valvur: Aleksei Bronzov, Tartu vangla järelevalveosakonna vanemvalvur

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Andres Nikunen, Viru vangla teise üksuse valvur 

Kõige sportlikum valvur: Olavi Allase, Tartu vangla järelevalveosakonna vanemvalvur

Vanglaametniku teeneterist

Viru vangla järelevalveosakonna juhatajat Villiam Linderit tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Villiam Linder alustas Viru vanglas valvurina ja on nüüd järelevalveosakonna juhataja. Villiam on jõudnud aina vastutusrikkamatele ametikohtadele tänu korrektsusele, teotahtele, algatusvõimele ja kohusetundele. Eriti raskete vangidega töötav Villiam on nõudlik, aga samal ajal inimlik. Tema hoiakud on kindlad ja tema seisukohtadest peetakse lugu. Villiam on Viru vangla meeskonna arvamusliider, kes toob esile kitsaskohti ja teeb seda tasakaalukalt. Juhina näeb ta tervikpilti, ta peab oluliseks kaasamist ja põhjalikku analüüsi ning ta oskab kujundada koostööõhustikku.

Viru vangla saateüksuse juhti Meelis Kõrvoja tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Relvastatud üksuse Viru rühma juhina suunab Meelis oma meeskonna liikmeid iseseisvalt lahendusi leidma, ta motiveerib ja tunnustab ning tagab sel moel ühtehoidva ja tugeva rühma. Ta on ametnik, keda iseloomustab innovaatilisus, suurepärane kohanemisvõime ja sihiteadlikkus. Meelis on hinnatud koolitaja, kelle põhjalikkusest ja konkreetsusest peetakse väga lugu. Ta on toetav, abivalmis ja vastutulelik kolleeg. Meelis on ustav ning väga pühendunud nii vanglateenistusele kui ka Eesti riigile.

Tallinna vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnikku Kalju Nurme tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Kalju Nurm on suurepärane kriminaalhoolduse võrgustikutöö tegija ning meeskonna hing. Ta on väga põhjalik ja läheb süvitsi. Võime kiiresti kohaneda ja tegutseda aitab tal lahendada probleeme juba eos. Tänu suurele töökogemusele annab ta uutele ametnikele head nõu kannab hoolt, et iga ametnik saaks oma parima esile tuua.

Vanglaametniku teenistusmedal

Tallinna vangla direktori asetäitja Jarno Jakobson pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Kait Koppel, Tartu vangla saateüksuse vanemsaatja

Parim noor valvur: Riin Paabo, Viru vangla kolmanda üksuse valvur

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Georgi Andžans, Viru vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor

Kõige innovaatilisem valvur: Marje Lepikso, Tallinna vangla esimese üksuse vanemvalvur, ja Agnes Tilkson, Tartu vangla esimese üksuse vanemvalvur

Kõige abivalmim valvur: Aleks Kool, Viru vangla teise üksuse valvur

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Janar Heering, Tartu vangla kolmanda üksuse vanemvalvur     

Parim koerajuht: Annika Toome, Tallinna vangla järelevalveosakonna vanemvalvur  
                                   
Kõige sportlikum valvur: Priit Viin, Tartu vangla saateüksuse vanemsaatja

Vanglaametniku teeneterist

Tallinna vangla relvastatud üksuse juhti Miko Oja tunnustati tema märkimisväärse panuse eest vanglate relvastatud üksuse arendamisse ning vanglateenistuse reageerimisvõime parandamisse. Tal on olnud suur roll selles, et vanglateenistusel on riigikaitses kindel koht. Miko Oja juhtimisel on loodud väljaõppesüsteem, tänu millele oskavad vanglaametnikud järjest paremini lahendada mitmesuguseid keerulisi olukordi. Vanglateenistusel on tähtis roll Eesti siseturvalisuse tagamisel. Lisaks vangistuse täideviimisele on vanglateenistus valmis täitma ülesandeid avaliku korra tagamisel väljaspool vanglat. Selles on kandev roll vanglate relvastatud üksusel, mis on tõusnud arvestatavaks siseturvalisust tagavaks jõuks ja suudab tegutseda nii Eesti kui ka teiste riikide eriüksuste partnerina.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistenti Jüri Kulbinit tunnustati tema panuse eest  vanglaametnike ettevalmistusse. Ta on väga hinnatud õpetaja, kelle pilgu ja juhendamise all on vajalikke oskusi omandanud arvukalt vanglateenistusse tööle asunud kadette. Mitmed juhendid on välja kasvanud tema põhimõtetest ja seisukohtadest, mida on üheskoos vanglate instruktoritega edasi arendatud. Jüri missioon on luua turvaline ühiskond meie endi kaudu ja selle saavutamiseks annab ta endast parima.

Sisekaitseakadeemia kannab hoolt vanglaametnike mitmekülgse ettevalmistamise eest, aidates tagada seda, et vanglateenistuses töötaksid professionaalid. Vanglatöö nõuab ametnikelt väga head turvataktika ja enesekaitsevõtete kasutamise oskust.

Tartu vangla kolmanda üksuse vanemvalvur Sirli Naha tunnustati tema panuse eest vanglateenistuse töötajate kaasamiskultuuri arendamisse. Tugeva vanglateenistuse alus on professionaalne valvurkond. Sirli Naha on aidanud muuta vangla tööd sujuvamaks, olles paljude tööalaste küsimuste tõstatamisel ja lahendamisel valvurite esindajana juhtkonnale konstruktiivne partner. Tänu tema ettepanekutele töötab vangla tõhusamalt ja vangla töökeskkond on paranenud. Sirli on eeskujulik vanglaametnik ja vanglateenistuse väärtuste kandja.

Vanglaametniku teenistusmedal

Tartu vangla direktori asetäitja Kristo Kulo pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Tallinna vangla direktori asetäitja Erkki Osolainen pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Aulis Teetlok, Viru vangla saateüksuse vanemsaatja

Parim noor valvur: Sander Siniaas, Tartu vangla kolmanda üksuse valvur

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Erki Palusoo, Tartu vangla saateüksuse vanemvalvur

Kõige innovaatilisem valvur:  Jarmo Kälvijäinen, Tartu vangla esimese üksuse vanemvalvur

Kõige abivalmim valvur: Reelika Täheste, Tallinna vangla kolmanda üksuse valvur

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Mareka Koor, Viru vangla esimese üksuse vanemvalvur

Kõige sportlikum valvur: Priit Viin, Tartu vangla saateüksuse vanemsaatja

Vanglaametniku teeneterist

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talituse endist juhatajat Marek Tükki tunnustati vanglateenistuse julgeoleku ja sisekontrolli valdkonna pikaajalise ja tulemusliku arendamise eest. Väga võimeka meeskonnatöötajana on ta täitnud vanglateenistuses mitut ametikohta ja on tänu sellele saanud jagada mitmekülgset kogemust. Marek Tüki roll vanglateenistuse arendamises on olnud hindamatu.

Tallinna vangla relvastatud üksuse nõunikku Jaana Adusoni tunnustati hindamatu panuse eest laiapõhjalise riigikaitse, vanglateenistuse erakorraliste sündmuste ja hädaolukordade lahendamise arengusse. Eesti riik on viimasel aastakümnel pööranud suurt tähelepanu militaar- ja tsiviilkriiside ärahoidmisele ja lahendamisele. Selles on arvestatav roll ka vanglateenistuse ametnikel. Et nende kaalukate ülesannete ja kaasneva vastutusega toime tulla, tuleb teha sihikindlat ja järjepidevat tööd mitmesuguste tegevusstrateegiate ja tegevusplaanide loomisel ning parandada relvastatud üksuse liikmete ja teiste vanglaametnike ettevalmistust.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli juhatajat-lektorit Triinu Kaldoja tunnustati panuse eest vanglaametnike koolitussüsteemi edendamisse. Vanglateenistusel on tähtis roll riigi siseturvalisuse tagamisel ja seetõttu on vaja koolitada usaldusväärseid ja pädevaid vanglaametnikke. Et vanglaametnikud tuleksid igapäevatöö ja riigikaitseliste ülesannetega toime, peavad neil olema väga head erialateadmised ja ­oskused. Triinu Kaldoja on hinnatud õigusainete lektor, kelle kogemustele toetuvad teisedki justiitskolledži õppejõud, endised kadetid ja vanglaametnikud. Tänu temale on ametnike hariduse ja ettevalmistuse tase muutunud märkimisväärselt paremaks ning vanglad on juurde saanud suure hulga arukaid, teistest ja endast lugu pidavaid ametnikke.

Viru vangla teabe- ja uurimisosakonna juhatajat Mark Tšerkassovit tunnustati tulemusliku jälitustegevuse ja põgenenud vangide tabamisele kaasaaitamise eest. 2015. aasta oktoobris põgenes kinnisest vanglast kaks vangi. Ühe põgeniku tabasid vanglateenistuse ametnikud 2016. aasta esimestel minutitel. 2016. aasta algul põgenes väljaspool vanglat toimunud saatmisel veel kolmaski vang. Tema toodi vanglamüüride vahele tagasi 12 tunniga. Mõlema juhtumi lahendamisel on teinud palju tööd nii politsei- ja piirivalveameti kui ka kõikide vanglate ametnikud, kuid eriti on silma paistnud ning olnud teistele ametnikele oma suhtumise ja tööga eeskujuks Mark Tšerkassov. Mark Tšerkassov on pühendunud ja väga professionaalne jälituse korraldaja, kes märkab detaile ja kontrollib olukorda. Ta on meeskonna liider, järjekindel, nõudlik, kuid alati toetav. Mark Tšerkassov on näidanud, et teised vanglad pole oma probleemidega üksi, vaid saavad olla kindlad tema ja Viru vangla abile.

Tallinna vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna Haapsalu talituse vanemkriminaalhooldusametnikku Ülle-Krista Annukit tunnustati  tema panuse eest kriminaalhoolduse arengusse ning tulemusliku töö eest kriminaalhooldusalustega. Karistuse eesmärk on aidata süüdimõistetud õiguskuulekale teele. Vangistuse alternatiive rakendav kriminaalhooldus on tänapäevase karistuspoliitika olemuslik osa, mis muudab ühiskonna turvalisemaks. Kriminaalhooldajad korraldavad taasühiskonnastavaid tegevusi, sealhulgas sotsiaalprogramme ja nõustamist, et aidata ühiskonna normide vastu eksinutel ümbritsevaga paremini toime tulla. Ülle-Krista Annuk teeb kriminaalhooldusalustega väga head tööd. Selles aitavad teda suurepärane nõustamis- ja motiveerimisoskus ning nõudlikkus enese ja teiste vastu. Tema panus kriminaalhoolduse arengusse on märkimisväärne. Koolitajana on ta jaganud oma rikkalikke teadmisi riskihindamisest ja karistusaja kavandamisest ka teistele.

Tallinna vangla meditsiiniosakonna pulmonoloogi Mihkel Virkust tunnustati tema kaaluka rolli eest  tuberkuloosijuhtude vähenemisel kogu riigis. Parim viis nakkushaiguste levikut tõkestada on haigused varakult avastada ja neid õigel ajal ravima asuda. Vangidele osutatav arstiabi peab kättesaadavuselt ja kvaliteedilt olema võrreldav arstiabiga väljaspool kinnipidamisasutust. Doktor Mihkel Virkus on vanglateenistuse kopsuhaiguste ekspert. Enamasti teab ta analüüsi vastust juba enne, kui see laborist vanglasse jõuab. Peale oivaliste erialateadmistele paistab ta silma riigimeheliku suhtumisega vangla meditsiinivaldkonna töö kavandamisel ja korraldamisel. Doktor Virkus on väga abivalmis ja vahel isegi ennastohverdavalt tööle pühendunud.

Vanglaametniku teenistusmedal

Tallinna vangla direktor Kaimar Karuauk pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Tartu vangla direktori asetäitja Janek Riives pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor Silvia Luige pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Sirli Naha

Parim noor valvur: Evelin Valk

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Georgi Andžans

Kõige innovaatilisem valvur:  Jüri Pilm

Kõige abivalmim valvur: Katri Järvsaar

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Kristo Mikola

Kõige sportlikum valvur: Priit Viin

Vanglaametniku teeneterist

Tallinna vangla Maardu üksuse juhti Tõnis Seppa tunnustati Tallinna vangla avavangla eduka avamise ja Maardu üksuse töö käivitamise eest. Pikaajaline töö mitmel ametikohal Harku ja Murru ning Tallinna vanglas on andnud Tõnis Sepale kogemused ja oskused, mille abil viia ellu vanglateenistusele olulisi muudatusi. Tema juhtimisel avati Tallinna vanglas 2014. aasta veebruaris edukalt avavangla. Tänu oma algatusvõimele ja täpsele kavandamisele suutis ta lühikese ajaga teha kõik ettevalmistustööd. Samuti jagus tal aega ja soovi selgitada uuendusi kõigile üksuse ametnikele, et muudatused Maardu üksuses toimuksid sujuvalt. Tõnis Sepp on olnud muudatuste elluviimise eeskuju ning avavangistuse korraldamise eestkõneleja.

Tallinna vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnik-metoodikut Ülle Lutsu tunnustati selle eest, et pühendunud, töötahtelise ja positiivse ellusuhtumisega ametnikuna on ta olnud vanglateenistuse arendamisel tähtis meeskonnamängija. Ülle Luts on aastaid olnud uuenduste ja uute meetodite algataja ning elluviija. Nii katsetas ta esimesena Eestis liiklusohutusprogrammi ja on seksuaalkurjategijatega tehtava töö koordinaator. Tänu rikkalikule kogemusele sotsiaalprogrammide elluviijana on ta andud kaaluka osa ka vanglateenistuse sisekoolitusse.

Viru vangla kolmanda üksuse peaspetsialisti Klaarika Adonovit tunnustati tema hindamatu rolli eest kriminaalhoolduse täiustamises ja arendamises, sealhulgas kriminaalhoolduse ja vanglateenistuse liitmises. Klaarika Adonov on alates tööleasumisest edendanud aktiivselt Ida-Virumaa kriminaalhooldustööd. Väga võimeka meeskonnatöötajana on ta täitnud vanglateenistuses ka muid ametikohti ja on tänu sellele saanud jagada kogemust mitmes valdkonnas.

Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnikku Imbi Puutsat tunnustati tema kaaluka rolli eest taasühiskonnastamise muudatuste väljatöötamises ja rakendamises. Imbi Puutsa rikkalik praktilise kriminaalhoolduse kogemus ning analüütilisus, pühendumus ja meeskonnatööoskus on andud silmapaistvaid tulemusi. Eriti tuleb hinnata tema soovi töötada raskete kriminaalhooldusalustega. Samuti on märkimisväärne tema oskus luua kriminaalhooldusalustega selline töösuhe, mis aitab kriminaalhooldust parimal moel täide viia.

Tartu vangla taasühiskonnastamise valdkonna peaspetsialist-metoodikut Maarja Grünbergi tunnustati selle eest, et ta on vanglateenistuse karistusaja kavandamise valdkonna tunnustatud ekspert ja arvamusliider, kelle juhtnöörid aitavad probleeme lahendada süsteemselt ja pikas perspektiivis. Tema silmapaistvaim saavutus on olnud kvaliteetse riskihindamise korraldus kogu vanglateenistuses. Olles kursis muu maailma arengusuundandega, on ta kohandanud riskihindamise metoodika Eesti vanglateenistusele sobivaks. Tänu talle on katsetatud ka süüdimõistetute kohtlemismudelit, mis aitab leida neid vange, kellele tuleb pöörata kõige rohkem tähelepanu.

Tartu vangla kolmanda üksuse vanemvalvurit Ervin Tootsi tunnustati kinnipeetava elu päästmise eest. Ervin Toots on alati näidanud üles suurepärast algatustahet ja ­võimet, ta suudab kriitiliste sündmuste tekkides tegutseda kiiresti ja täpselt. Esiletõstmist väärib tema oskus märgata intsidentide teket juba eos ja neisse kõige sobivamalt sekkuda. Ta kasutab jõudu ja ohjeldusmeetmeid nii, et probleemid saavad lahendatud, kuid keegi ei saa vigastada. Ervin Tootsi seni viimane eriline silmapaistev teene oli kinnipeetava elu päästmine eelmise aasta oktoobris. Kui ta oli vabastanud ennast aknatrellide külge poonud vangi silmusest, alustas ta kohe südamemassaaži ja jätkas seda kuni meedikute saabumiseni. Meedikute juhtnööride järgi jätkas ta elustamist, kuni kannatanu haiglasse toimetati. Ervin Toots annab oma rahuliku ja kindla tegutsemisega kriitilistes sündmustes teistele eeskuju.

Vanglaametniku teenistusmedal

Tallinna vangla väljaõppe juht ja sisekaitseakadeemia justiitskolledži tasemeõppe juhtivspetsialist Hannes Liivak pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži lektor Andres Põdra pälvis vanglaametniku teenistusmedali  kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Ervin Toots

Parim noor valvur: Raili Roomets

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Tiina Ainsoo

Kõige innovaatilisem valvur:  Peep Mumm

Kõige abivalmim valvur: Aulis Teetlok

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Artur Skutšas

Parima koera juht: Heli Reili

Kõige sportlikum valvur: Marek Vinni

Vanglaametniku teeneterist

Tallinna vangla direktori asetäitjat Laura Kikast tunnustati koostöös Hollandi justiitsministeeriumiga ellu viidud narkoennetuse ühisprojekti eest, millega parandati narkosõltuvuse ravi võimalusi, sealhulgas loodi uimastivabad osakonnad. Laura Kikasel on olnud oluline roll karistusaja kavandamise põhimõtete ja sotsiaalsete rehabilitatsiooniprogrammide kasutuselevõtus ja arendamises ning juhtumikorraldusliku lähenemise juurutamises. Tänu tema tegevusele loodi Tallinna vanglas programmilistele sekkumistele spetsialiseerunud üksus, lõimiti kriminaalhooldus tihedamalt vanglaga ning oluliselt on paranenud kinnipeetavate tööhõive ja kutseõppe sisuline kvaliteet.

Tallinna vangla julgeolekuosakonna peaspetsialist Gert Grünbergi tunnustati oskusliku infokogumise eest, mis on aastate jooksul aidanud kavakindlalt tõkestada keelatud esemete ja ainete sattumist vangide valdusesse. Panustades aktiivselt vangla kriminaal- ja jälitusmenetlusse, on Gert Grünberg mitu korda aidanud paljastada korrumpeerunud ametnikke. Oma tegevusega on ta olulisel määral aidanud kaasa turvalise keskkonna loomisse nii ametnike kui kinnipeetavate jaoks

Tallinna vangla vanemkriminaalhooldusametnikku-metoodikut Annika Soodlat  tunnustati tugevdatud järelevalve vajaduse ankeedi välja töötamise, avavanglasse suunamise kriteeriumite uuendamise, uue kuriteo protsentuaalse tõenäosuse matemaatilise valemi ja metoodiku ametikoha profiili loomise ja rakendamise eest vanglateenistuses. Tänu Annika Soodla panusele on muutunud tublisti tõhusamaks karistusaja planeerimise ja elluviimisega, riskihindamise süsteemiga ning tingimisi enne tähtaega vabastamisega seotud tegevused ning kogu valdkond märkimisväärselt arenenud.

Tartu vangla personalijuhti Marju Kulot tunnustati selle eest, et ta töötas välja vangide aruandluse arvestustöö jaotuse ja statistilise arvestuse valdkonna baaspõhimõtted, mis võeti kasutusele ka teistes vanglates. Võimeka eestvedajana on tal olnud kaalukas roll vanglateenistusele tähtsate  muudatuste väljatöötamises ja rakendamises, sealhulgas vastuvõtuülesandeid täitvate ametnike liitmine arvestusosakonnaga ja arvestusosakonna reformi elluviimine.

Rait Kuuset tunnustati selle eest, et tema juhtimisel ja eestvedamisel ühendati kriminaalhooldus vanglasüsteemiga, koondati noortega tegelev kriminaalhooldus Viru Vangla noorteüksuse alla, juurutati vanglasüsteemis riskihindamise metoodika ning on laialdasemalt hakatud rakendama alternatiivkaristuste võimalusi. Tänu Rait Kuuse panusele on oluliselt tõusnud kriminaalhoolduse roll vanglasüsteemis ning kriminaalhoolduse areng Eestis on leidnud tunnustamist ka rahvusvahelisel tasemel.

Vanglaametniku teenistusmedal

Tartu vangla direktor  Raini Jõks pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Viru vangla direktori asetäitja Jaanus Liba pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Harku ja Murru vangla direktori asetäitja Kermo Päll pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Viru vangla direktori asetäitja Anu Möldri pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor Krislin Pärt pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Risto Ilves

Parim noor valvur: Ervin Toots

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Priit Viin 

Kõige innovaatilisem valvur: Endel Rebane

Kõige abivalmim valvur: Elli Elva

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Sander Roberts

Kõige sportlikum valvur: Maanus Jõevee

Vanglaametniku teeneterist

Harku ja Murru vangla peaspetsialisti-korrapidajat Arge Leisi tunnustati  teenistuse jooksul  vangide järelevalvega seonduvate ülesannete sisuka täitmise ning  hindamatu panuse eest nooremate kolleegide väljaõpetamisel ja suunamisel.

Viru vangla julgeolekuosakonna juhatajat Jaanus Liba tunnustati Murru, Tallinna ja Viru vangla julgeolekuosakonna eduka juhtimise eest. Igapäevatöös on ta rakendanud eri valdkondade koostööd ja tänu sellele saavutanud suurepäraseid tulemusi. Jaanus Libast on kujunenud üks uuenduste eestvedaja julgeolekutöö valdkonnas, ta on aidanud ära hoida ja avastada hulgaliselt kuritegusid nii vanglas kui väljaspool.

Harku ja Murru vangla julgeolekuosakonna juhatajat Janar Looritsat tunnustati saavutuste eest kriminaalmenetluse valdkonnas, ta on muutnud julgeolekuosakonna töö eesmärgipäraseks ja panustanud oluliselt vanglateenistuse jälitustegevuse arendamisse. Janar Looritsa viimane eriti silmapaistev teene on kahe karistuse kandmisest kõrvale hoidnud vangi tabamine 14. jaanuaril 2013. Tagaotsimisoperatsioon kavandati ja viidi ellu tema juhtimisel, jälitustoiminguid plaanides tuli tal tegutseda oluliselt muutunud õigusraamistiku oludes. Janar Looritsa veatu tegutsemine selles olukorras lõi vanglateenistuses väga vajaliku ja teedrajava kaasuse.

Tartu vangla esimese üksuse peaspetsialisti – üksuse juhti Kairi Piller-Petrovit tunnustati narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest tingitud sõltuvushäiretega vangidega tehtavat töö märkimisväärse arendamise eest. Ta on andnud suure panuse sõltuvushäiretega vangide karistuse täideviimise arendamisse ning uimastiennetuse kontseptsiooni loomisesse.

Vanglaametniku teenistusmedal

Tallinna vangla direktori asetäitja Jarno Jakobson pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Harku ja Murru vangla direktori asetäitja Kermo Päll pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Julia Kliševitš

Parim noor valvur: Ken Ojakäär

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Erki Palusoo

Kõige innovaatilisem valvur: Janno Raidla

Kõige abivalmim valvur: Deniss Bõkov

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Viljar Valdre

Parima koera juht: Annika Toome

Kõige sportlikum valvur: Kerli Rajaste

Vanglaametniku teeneterist

Harku ja Murru vangla meditsiiniosakonna juhtajat Kristel Kivimetsa tunnustati vanglateenistuse meditsiinivaldkonna arendamise ja eesmärkide elluviimise eest. Ta on viinud ellu parima praktika projekte, mida Maailma Terviseorganisatsioon on kolm korda auhinnanud.

Tallinna vangla järelevalveosakonna peaspetsialisti Ranel Annamad tunnustati vanglaametnike enesekaitse- ja erivahendite kasutamise treeningute arendamise ning gümnaasiumiõpilaste treeningutel osalemise sütitamise eest.  Ta on aidanud aktiivselt töötada välja eriolukordade lahendamise taktikat ning julge ja professionaalse tegutsemisega hoidnud ära kinnipeetava põgenemise Tallinna vanglast.

Tartu vangla direktori kohusetäitjat Rait Kivimetsa tunnustati vanglateenistuse julgeoleku valdkonna arendamise ja sisekontrolli süsteemi ülesehitamise eest. Ta on töötanud välja jälitusmenetluse ja taustakontrolli süsteemi ning juurutanud neid vanglate julgeolekuosakonna töös, arendanud koostööd teiste jälitusasutustega, mis on muutnud vanglateenistuse julgeolekusüsteemi selgemaks ja usaldusväärsemaks nii koostööpartneritele kui avalikkusele.

Vanglaametniku teenistusmedal

Viru vangla direktori asetäitjale noorte vangistuse alal Kristo Kulo pälvis vanglaametniku teenistusmedali 15 aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Agnes Tilkson

Parim noor valvur: Aleksander Liba

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Tarmo Kose

Kõige innovaatilisem valvur: Ahto Tarkus

Kõige abivalmim valvur: Andrei Luberg 

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Kristjan Koppel

Kõige sportlikum valvur: Taavi Selder

Vanglaametniku teeneterist

Tallinna vangla järelevalveosakonna juhataja Rando Kalmus pälvis tunnustuse julgeolekuosakonna juhtimise ja koostöö korraldamise ning korruptiivsete ametnike paljastamise eest.

Vanglate osakonna sisekontrolli talituse sisekontrolöri Toomas Ernitsat tunnustati Ämari ja Murru vangla juhtimise, arendamise ja organisatsiooniliste muudatuste elluviimise eest.

Tartu vangla direktori asetäitjat vangistuse alal Raini Jõksi tunnustati tubakavaba keskkonna loomise eest Tartu vanglas, vangide tööhõive- ja jäätmekäitluse korra kehtestamise, vanglaametnike kuritegude avastamise, organisatsioonisiseste konfliktide lahendamise ning koostöö arendamise eest teiste korrakaitseorganitega.

Viru vangla direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal Anu Möldri pälvis tunnustuse selle valdkonna väljaarendamise eest Viru vanglas, meeskonna komplekteerimise ning suurte kriminaalhooldusvaldkonna ümberkorralduste elluviimise eest.

Vanglaametniku teenistusmedal

Harku ja Murru vangla direktor Kaimar Karuauk pälvis vanglaametniku teenistusmedali 15 aasta laitmatu teenistuse eest.

Tartu vangla direktori asetäitja halduse alal Anne-Marika Maschorov pälvis vanglaametniku teenistusmedali 10 aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži õppejõud Silvia Luige pälvis vanglaametniku teenistusmedali 10 aasta laitmatu teenistuse eest.

Parim valvur

Parim valvur: Margo Veskimeister

Parim noor valvur: Oleg Rõndenkov

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Vladimir German

Kõige sportlikum valvur: Vassili Bazarov

Parima koera juht: Kätlin Raudsik

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Veniamin Judin

Kõige abivalmim valvur: Eve Paas

Kõige innovaatilisem valvur: Andres Lundalin

Viimati uuendatud: 28.01.2024